Ivan Ćuk je rođen 17.11.1984. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu, završio je 2009. godine sa prosečnom ocenom tokom studija 9,06. Diplomski rad na temu „Kondiciona priprema orijentiraca u takmičarskom periodu“ ocenjen je sa najvišom ocenom 10. Tokom osnovnih studija bio je višegodišnji stipendista Ministarstva prosvete i sporta (od 2004-2007. godine) i najbolji student školske 2005/2006. godine. Doktorske akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja upisao je 2011. godine – studijski program „Eksperimentalne metode istraživanja humane lokomocije“. Predviđenim planom i programom doktorskih studija položio je sve ispite sa prosečnom ocenom 9,75. Doktorsku disertaciju na temu „Mehaničke osobine mišića nogu procenjene u uslovima skokova sa različitim opterećenjem“ odbranio je u februaru 2015. godine, pod mentorstvom prof. dr Slobodana Jarića. Doktorske studije završio je kao student generacije, a dva puta je bio student godine (školske 2011/2012 i 2013/2014). Od 2012. do 2015. godine, tokom trajanja doktorskih studija, bio je zaposlen na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja kao Istraživač saradnik, u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom „Mišićni i neuralni faktori humane lokomocije i njihove adaptivne promene“ (#175037). Osim toga, bio je angažovan i u okviru istraživačkog projekta "Evaluacija metoda za procenu uloge mišićnih i neuralnih faktora i njihovih adaptivnih promena u humanoj lokomociji" (#145082) i na izbornom predmetu Orijentiring. U martu 2015. godine izabran je u zvanje Profesora strukovnih studija, na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu, za predmete Biomehanika, Antropomotorika, Dijagnostika u sportu i Osnove sportskog treninga, gde je radio do oktobra 2017. godine. U oktobru 2015. godine je izabran u zvanje Docenta na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerziteta Singidunum, gde je angažovan na predmetu Atletika, a od oktobra 2017. godine i na predmetima Istorija sporta i Analitika u sportu i skauting. Novembra 2015. godine, na osnovu odluke Komisije za sticanje naučnih zvanja pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, stiče zvanje Naučni saradnik u oblasti društvenih nauka – fizičko vaspitanje i sport. Do sada je kao autor ili koautor objavio 18 radova u indeksiranim časopisima međunarodnog značaja (kategorije M20) i učestvovao na više stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. U sportskoj praksi je radio kao atletski i kondicioni trener vrhunskih sportista i kao personalni trener na turističkom kruzeru. Kao aktivni sportista bavio se atletikom i orijentiringom od 2001-2010. godine. Od 2017. godine je član stručnog saveta Atletskog saveza Srbije, a od maja 2018. godine i član upravnog odbora Univerzitetskog sportskog saveza Beograda.