Silabus

Španski jezik III


Godina: III.  Semestar: zimski (V) i letnji (VI). Fond časova: 2+1

Predmetni nastavnik: Maja Veljković Michos

Metod nastave:
Interaktivna nastava. Pisane i usmene provere znanja kroz dinamične aktivnosti, kolokvijume, prezentacije.

Cilj i zadaci predmeta:
Izvođenje i usvajanje novih tematskih, gramatičkih, komunikativnih i leksičkih jedinica. Uvođenje u stručnu terminologiju kroz primere iz izvornih tekstova. Ovaj kurs treba da osposobi studente za sporazumevanje i izražavanje u različitim situacijama, kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i u stručnom okruženju; za razumevanje i produkciju različitih tekstova, u pisanom i usmenom obliku.  Program izvođenja nastave odgovara nivou B1, u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike.

Program za prvi semestar:


Módulo 1Hablar de uno mismo y de los demás. 1.1. Ámbito personal. Leksika: Osobine ličnosti. Obrada tekstova i usvajanje nove terminologije. Fonetika i pravopis: Izgovor i pisanje reči (diptongo, triptongo, hiato).
II Gramatika: Oraciones comparativas (Komparativne rečenice). Funkcionalna kompetencija: Izražavanje osećanja i raspoloženja. Komunikativne situacije i formule izražavanja (tú-usted).
III 1.2. Ámbito público. Kulturne kompetencije. Federico García Lorca (biografija pisca). Varijante španskog jezika. Obrada tekstova i usvajanje nove terminoligije. Fonetika i pravopis: Akcenti.
IV Obrada leksike i gramatike. Opisivanje u sadašnjem i prošlom vremenu; Gramatika: (ponerse+adjetivo,llevarse bien/mal,etc.)
V 1.3. Ámbito profesional. Poslovno okruženje. Obrada leksike kroz tekstove (Los perfiles laborales en España) . Proširivanje znanja iz gramatike (los indefinidos: algo, alguien, nada, nadie, alguno, ninguno, etc).
VI  Prvi test - deo prvog kolokvijuma
VII Upoznavanje sa poslovnim običajima u Španiji. Čitanje tekstova i slušanje dijaloga. Usvajanje novih izraza i njihova primena.
VIII Utvrđivanje i provera znanja iz komunikacije, gramatike i leksike iz prethodno obrađenog gradiva.
IX Módulo 2. Expresar deseos. 2.1. Ámbito personalLas fiestas hispanas. Hispanski praznici. Važni datumi. Pisano i usmeno izražavanje lepih želja, pozivanja i čestitanja. Gramatika: El Subjuntivo X Fonetika i pravopis: uvežbavanje akcenata. Pisanje kraćih tekstova formalnog i neformalnog tipa (poruke, beleške, pozivnice, čestitke).
XI 2.2. Ámbito público. O putovanjima. Zdravlje i zdravstvena zaštita u Španiji. Obrada tekstova i usvajanje nove terminologije.
XII Drugi test prvog kolokvijuma
XIII 2.3. Ámbito profesional. Obrada tekstova i usvajanje nove terminologije iz oblasti zdravlja. (España, un país de donantesEl medico de cabecera, etc). Davanje saveta i preporuka. Gramatika: (El subjuntivo en oraciones impersonales).
XIV Utvrđivanje prethodnih jedinica i priprema za I kolokvijum.
XV Actividades de lengua lúdicas 

Drugi semestar:

Módulo 3: Expresar sentimientos y reaccionar. 3.1. Ámbito personal. Turizam u Španiji. Čitanje tekstova i slušanje dijaloga iz oblasti turizma. Usvajanje novih izraza i njihova primena. Gramatika: obnavljanje glagola za izražavanje osećanja i reakcija (gustar, encantar,enfadar, molestar, preocupar, alegrarse, etc.)
II 3.2. Ámbito público. Države Hispanske Amerike (Costa Rica „paraíso ecológico“, Chile „país de contrastes“, etc.) Obrada tekstova i usvajanje novih pojmova.
III Proširivanje znanja iz oblasti gramatike i gramatičkih konstrukcija (Subjuntivo para expresar deseos y sentimientos)
IV Usmeno izlaganje i prezentacije studenata o slobodno izabranim temama iz nastavnog gradiva.
3.3. Ámbito profesional. Obrada tekstova i usvajanje nove terminologije o poslovnim običajima u Španiji (Los españoles y el trabajo). Komunikativne funcije: Izražavanje nezadovoljstva i negodovanja. Gramatika: Subjuntivo para negar hechos y emitir juicios. 

VI  Prvi test - drugi kolokvijum

VII Módulo 4: Narrar4.1. Ámbito personal. Kulturne kompetencije: Slušanje i tumačenje stihova pesama poznatih španskih autora.  Gramatika: upotreba prošlih glagolskih vremena (Indefinido; Imperfecto). Prvi test.
VIII Situiranje činjenica i događaja u prošlom vremenu. Gramatika:Preterito pluscuamperfecto; Biografije; Istorijski događaji;
IX 4.2. Ámbito público. Čitanje i tumačenje odlomaka iz romana poznatih hispanskih pisaca (Isabel Allende, Maio Vargas Llosa, etc). Gramatika: Upotreba prošlih glagolskih vremena.
X Komunikativne funkcije: Utvrđivanje vokabulara i gramatičkih struktura kroz razgovor o temama iz nastavnog gradiva.
XI 3.3. Ámbito profesional. Biografije ličnosti iz sveta hispanske kulture. Glagolske perifraze (vover a, dejar de, ponerse a, estar a punto de, soler+ infinitivo
XII Drugi test- drugi kolokvijum
XIII Obrada tekstova i usvajanje nove terminoligije iz odlomaka dela hispanskih pisaca. Pisana analiza pročitanog dela.
XIV Utvrđivanje tematskih jedinica i gramatičkih struktura. 
XV Actividades lúdicas 

Literatura:
Osnovni udžbenik:
1. Pasaporte B1, Nivel Intermedio, Madrid, Edelsa
Udžbenik, radna sveska + CD audio:
Gramatike, rečnici, tekstualni i multimedijalni materijali, CD-rom, internet

Vrednovanje predispitnih i ispitnih obaveza:
Prisustvo i aktivnost: 10 Kolokvijum I: 30 Kolokvijum II: 30 Zavrsni ispit: 30 Ukupno: 100

Last modified: Wednesday, 8 December 2021, 6:16 PM