Silabus

???????? ????? ?? turismo espana

Španski jezik I
Godina: I Semestar: zimski (I) i letnji (II) Fond casova: 2+1

Predmetni nastavnik : Maja Veljkovic Michos

Metod nastave :
Interaktivna nastava. Predavanja, vežbe, prezentacije. Pisane i usmene provere znanja kroz kolokvijume, prezentacije i usmeni ispit.

Cilj i zadaci predmeta:
Upoznavanje sa osnovama španskog jezika i hispanske kulture sa akcentom na komunikativne jezičke funkcije. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom,kao i za čitanje i pisanje kraćih tekstova, beleški i deskripcija jednostavne forme.Program izvođenja nastave odgovara nivou A1 Zajedničkog evropskog okvira za jezike. 

Nastavni program za prvi semestar:
I Lekcija 1.Presentarse .Prvi kontakt sa jezikom; Pozdravljanje i predstavljanje. Abeceda. Spelovanje.

II Glagoli: ser, llamarse,vivir,tener; Brojevi (1-10);
III Postavljanje pitanja i davanje osnovnih informacija o sebi; Upitne zamenice. Rod imenica;
IV Profesije;vežbanje izgovora i usvajanje nove terminologije.Španski jezik u svetu(Español en el mundo);
V Lekcija 2. Hablar de otras personasGramatika:Prezent sve tri konjugacije-pravilni glagoli; En un hotel-
VI  Prvi test (Prvi deo kolokvijuma)

VIIGramatika:pokazne zamenice i pridevi, glagol gustar .Leksika:opisni pridevi-karakterne osobine 

VIII Obrada teksta iz 2.lekcije i usvajanje nove terminologije.Predstavljanje drugih-govorna vežba

IX Lekcija 3.Alimentarse.Hrana-usvajanje novog vokabulara;gramatika:određeni clan;rod i broj imenica
Fiesta en casa;brojevi do 1000, gramatika: me gusta...me parece. En el restaurante
XI Priprema za kolokvijum.
XII Prvi kolokvijum (drugi test)
XIII Utvrdivanje znanja iz gramatike, leksike i obradenih tema iz prethodnih lekcija.
XIV Konverzacija 
XV  Usmena izlaganja studenata

Nastavni program za drugi semestar

I Ubicarse en la calle-gramatika: hay/está/están; vokabular: grad; govorna vežba: opis grada i delova grada

II Ubicarse en la calle-gramatika: nepravilni glagoli-ir,seguir,hacer;vokabular-gradske institucije; govorna vežba:snalaženje u gradu; fórmulas de cortesía

III Ubicarse en la calle-gramatika:redni brojevi; govorna vežba:skrenuti pažnju i informisati

IV Ubicarse en la calle-Španska kultura

V Ubicarse en la calle- utvrdivanje usvojenih znanja iz leksike i gramatike 

VI Obnavljanje gradiva; Prvi test

VII Hablar de acciones cotidianas- vokabular: dani,meseci,godišnja doba; gramatika:nepravilni glagoli u prezentu

VIII Hablar de acciones cotidianas-gramatika: glagolske perifraze: ir+ a + infinitivo;pensar+infinitivo; querer+ infinitivo; govorna vežba: dogovoriti se i dati izgovor

IX Hablar de acciones cotidianas-Kultura:Praznici u Španiji i Hispanskoj Americi

X Hablar de acciones cotidianas-utvrdivanje usvojenih znanja iz gramatike i leksike

XI Utvrdivanje usvojenih znanja iz gramatike i leksike, priprema za II kolokvijum

XII Obnavljanje gradiva. Drugi kolokvijum (Drugi test)

XIII Tekstovi o turizmu Španije i Hispanske Amerike

XIV Konverzacija na teme iz lekcija.

XV Usmena izlaganja studenata

Literatura:
Osnovni udžbenik:
1. Pasaporte, Nivel A1+A2, Madrid, Edelsa
Udžbenik, radna sveska + CD audio:
Gramatike, recnici, tekstualni i multimedijalni materijali, CD-rom, internet

Vrednovanje predispitnih i ispitnih obaveza:
Prisustvo i aktivnost: 10 Kolokvijum I: 30 Kolokvijum II: 30 Zavrsni ispit : 30 Ukupno: 100 poena

Završni ispit je usmeni.

Last modified: Tuesday, 2 October 2018, 3:07 PM