Silabus

 

Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент

Назив предмета: Немачки језик 4

Наставник:  Катарина Насрадин

Статус предмета:

oбавезан

Година: четврта

Семестар: зимски

Број часова (предавања+вежбе): 2 + 1

Циљ и исход предмета је усвајање вештина у коришћењу немачког језика на нивоу Б1 према Заједничком европском реферeнтном оквиру за језике. Акценат је  на развијању граматичке, социолингвистичке, стратегијске компетенције и компетенције на нивоу дискурса. Настава обухвата читање, слушање, писање, конверзацију и обрађивање стручне терминологије.


Садржај предмета.

Недеља

Тема/активност

I

Мешовита придевска деклинација

II

Јака придевска деклинација

III

Неодређене заменице                                           

IV

Предлози für, ohne

V

Рефлексивне заменице

VI

1. тест

VII

Слободно време/ давање савета

VIII

Заменице eins, keins..

IX

Зависна реченица која се уводи везником obwohl.

X

Каријера и посао.

XI

Припрема за  колоквијум

XII

2. тест

XIII

Релативне реченице

XIV

Коњуктив модалих глагола.

XV

Слаба придевска деклинација

Литература: C. Lemke, L. Rohrmann, T.Schering: Berliner Platz 2 neu, Langenscheidt, Berlin, 2009.

Методе извођења наставе: предавање, вежбе, презентације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)1

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

поена

Присуство настави и активност

10

Испит (усмени)

30

Колоквијум I

15+15

 

 

Колоквијум II

15+15

Укупно (70 + 30)

100

Начин оцењивања

Поени

Оцена

51 - 60

6 (шест)

61-70

7 (седам)

71-80

8 (осам)

81-90

9 (девет)

91-100

10 (десет)


1 Обзиром да је предмет двосеместралан бодовање обухвата зимски и летњи семестар

 

---------------------------------------------------------

 

Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент

Назив предмета: Немачки језик 4

Наставник: Катарина Насрадин

Статус предмета:обавезан

Година: четврта

Семестар: летњи

Број часова (предавања+вежбе): 2 + 1

Циљ и исход предмета је усвајање вештина у коришћењу немачког језика на нивоу Б1 према Заједничком европском реферeнтном оквиру за језике. Акценат је  на развијању граматичке, социолингвистичке, стратегијске компетенције и компетенције на нивоу дискурса. Настава обухвата читање, слушање, писање, конверзацију и обрађивање стручне терминологије.


Садржај предмета

Недеља

Тема/активност

I

Медији

II

Упитне заменице welche, welcher, welches

III

Грађење речи, придевски антоними

IV

Глаголи са предлозима

V

Политика

VI

3.тест

VII

Претерит 

VIII

Изражавање мишљења и ставовоа

IX

Увежбавање претерита

X

Поименичени придеви.

XI

Припрема за колоквијум

XII

4. тест

XIII

Љубазно опхођење

XIV

Предлози са дативом

XV

Понављање градива

Литература:

A. Köker, C. Lemke, L. Rohrmann, T.Schering: Berliner Platz 2 neu, Langenscheidt, Berlin, 2009.

Методе извођења наставе: предавање, вежбе, презентације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)1

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

поена

Предиспитне обавезе

10

Испит (усмени)

30

Колоквијум I

15+15

 

 

Колоквијум II

15+15

Укупно (70 + 30)

100

Начин оцењивања

Поени

Оцена

51 – 60

6 (шест)

61-70

7 (седам)

71-80

8 (осам)

81-90

9 (девет)

91-100

10 (десет)

 

1 Обзиром да је предмет двосеместралан бодовање обухвата зимски и летњи семестар.

 

 

 

 

Last modified: Tuesday, 2 October 2018, 2:59 PM