Silabus

Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент

Назив предмета: Немачки језик 3

Наставник: Катарина Насрадин

Статус предмета:

Година: трећа

Семестар: зимски

Број часова (предавања+вежбе): 2 + 1

Циљ и исход предмета је усвајање вештина у коришћењу немачког језика на нивоу Б1.1 према Зајeдничком европском реферeнтном оквиру за језике. 


Садржај предмета

Недеља

Тема/ активност

I

Одевни предмети

II

Поређење придева

III

Датив личних заменица

IV

Породица и породичне прославе

V

Претерит модалних глагола

VI

1. тест

VII

Глаголи са објектима у дативу и акузативу

VIII

Претерит модалних глагола

IX

Писање позивница, честитки...

X

Култура и обичаји.

XI

Припрема за колоквијум

XII

2. тест

XIII

Решавање конфликтних ситуација

XIV

Зависне реченице уведене везником weil

XV

Зависне реченице уведене везником wenn

Литература:

 

C. Lemke, L. Rohrmann, T.Schering: Berliner Platz 2 neu, Langenscheidt, Berlin,2009. Методе извођења наставе: предавање, вежбе, презентације.

 

Оцена знања (максимални број поена 100)1

 

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

поена

Присуство настави и

10

Испит (усмени)

30

активност

15+15

 

 

Колоквијум I

 

 

Колоквијум II

15+15

Укупно (70 + 30)

100

 

 

Начин оцењивања

 

Поени

Оцена

 

51 - 60

6

(шест)

 

61-70

7

(седам)

 

71-80

8

(осам)

 

81-90

9

(девет)

 

91-100

10 (десет)

 

 

1 Обзиром да је предмет двосеместралан бодовање обухвата зимски и летњи семестар.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент

Назив предмета: Немачки језик 3

Наставник:  Катарина Насрадин

Статус предмета:

Година: трећа

Семестар: летњи


Број часова (предавања+вежбе): 2 + 1

Циљ и исход предмета је усвајање вештина у коришћењу немачког језика на нивоу Б1.1 према Заједничком европском реферeнтном оквиру за језике. Акценат је на развијању граматичке, социолингвистичке, стратегијске компетенције и компетенције на нивоу дискурса. Настава обухвата читање, слушање, писање, конверзацију и обрађивање стручне терминологије.

Садржај предмета

 

Недеља

Тема/активност

I

Школовање . Пословна биографија.

II

Зависне реченице уведене везником dass.

III

Будуће време.

IV

Глаголски парови са дативом и акузативом

V

Коњунктив са würde, hätte

VI

3. тест

VII

Понављање зависних реченица

VIII

Саобраћај, саобрћајна средства

IX

Глагол werden

X

Разговор о временској прогнози.

XI

Припрема за колоквијум

XII

4. тест

XIII

Последичне реченице

XIV

Пасив

XV

Понављање градива

Литература:

 

C. Lemke, L. Rohrmann, T.Schering: Berliner Platz 2 neu, Langenscheidt, Berlin,2009. Методе извођења наставе: предавање, вежбе, презентације.

 

Оцена знања (максимални број поена 100)1

 

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

поена

Предиспитне обавезе

10

Испит (усмени)

30

Колоквијум I

15+15

 

 

Колоквијум II

15+15

Укупно (70 + 30)

100

 

 

Начин оцењивања

 

Поени

Оцена

 

51 – 60

6

(шест)

 

61-70

7

(седам)

 

71-80

8

(осам)

 

81-90

9

(девет)

 

91-100

10 (десет)

 

1 Обзиром да је предмет двосеместралан бодовање обухвата зимски и летњи семестар.

 

 

Last modified: Tuesday, 2 October 2018, 3:00 PM