Silabus

 

Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент

Назив предмета: Немачки језик 2

Наставник: Катарина Насрадин

Статус предмета:oбавезан

Година: друга

Семестар: зимски

Број часова (предавања+вежбе): 2+1

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је развијање вештине слушања, читања, писања и говора на нивоу А2 према Заједничком европском реферeнтном оквиру за језике, као и упознавања са културом и обичајима Немачке, Аустрије и Швајцарске. Акценат је на оспособљавању студента да разуме и користи једноставне фразе из свакодневног говора. Након завршеног нивоа А2 студент може да: тражи и пружи информације о правцу кретања, опише место становања, искаже активности у прошлости, напише личну биографију, обави кратак пословни телефонски разговор, одговори на понуду за посао, објасни здраствене проблеме, пружи савете, резервише путовање и постави корисна питања током путовања.

Садржај предмета

У оквиру зимског семестра предвиђено је да се пређу лекциje:

Lektion 7:Willkommenin Berlin

Lektion 8: Zimmer, Küche, Bad

Lektion 9: Was ist passiert?

Недеља

Тема/активност

I

Распитивање о правцу кретања.

II

Јавни објекти. Превозна средства.Предлози са дативом.

III

Информације о правцу кретања. Императив за друго лице једнине и персирање.

IV

Знаменитости Берлинаи Београда. Писање мејла.

V

Разумевање и писање туристичких понуда.

VI

1. тест

VII

Намештај и услови живота. Разумевање огласа за издавање некретнина.

VIII

Потрага за станом. Изражавање жеља и могућности. Модални глаголи können и wollen.

IX

Селидба. Облици и употреба прошлог времена.

X

Разговори о прошлости. Активности током викенда. Перфекат глагола са sein.

XI

Припрема за колоквијум

XII

2. тест

XIII

Перфекат глагола на -ieren

XIV

Препричавање догађаја у прошлости

XV

Обнављање градива

Методе извођења наставе: текстуалне и аудио презентације, групни и индивидуални рад.

Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент

Назив предмета: Немачки језик 2

Наставник: Катарина Насрадин

Статус предмета: обавезан

Година: друга

Семестар: летњи

Број часова (предавања+вежбе): 2+1

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је развијање вештине слушања, читања, писања и говора на нивоу А2 према Заједничком европском реферeнтном оквиру за језике, као и упознавања са културом и обичајима Немачке, Аустрије и Швајцарске. Акценат је на оспособљавању студента да разуме и користи једноставне фразе из свакодневног говора. Након завршеног нивоа А2 студент може да: тражи и пружи информације о правцу кретања, опише место становања, искаже активности у прошлости, напише личну биографију, обави кратак пословни телефонски разговор, одговори на понуду за посао, објасни здраствене проблеме, пружи савете, резервише путовање и постави корисна питања током путовања.

Садржај предметa

У оквиру летњег семестра предвиђено је да се пређу лекциje:

Lektion 10: Ich arbeite bei...

Lektion 11: Gesund und fit

Lektion 12: Schönes Wochende

Недеља

Тема/активност

I

Људи на послу.

II

Занимања. Предности и недостаци. Утврђивање прошлог времена.

III

Разумевање огласа за посао. Модални глагол müssen. Понављање редних бројева.

IV

Пројекат „Огласи за посао у нашем граду“.

V

Пословни телефонски разговор.

VI

3. тест

VII

Код лекара. Модални глаголи dürfen и sollen.

VIII

Заказивање лекарског термина. Саопштавање тегоба. Одговори са Ja, NeinиDoch.

IX

Активности које користе и штете здрављу. Пружање савета. Императив другог лица множине.

X

Туристичке дестинације. Разговор у туристичкој агенцији

XI

Припрема за колоквијум

XII

4. тест

XIII

На рецепцији. Разговор о времену.

XIV

Планирање излета. Пројеката „Туриста у Вашем граду“.

XV

Понављање градива

Литература:

Уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и 2 CD-а на којима су сви аудио текстови из радне свеске и вежбе изговора):

Köker, А. , C. Lemke, L. Rohrmann, T.Schering. 2002. Berliner Platz 1neu. Langenscheidt: Berlin.

Методе извођења наставе: презентације, групни и индивидуални рад, рад у пару.

Оцена  знања (максимални број поена 100)[1]

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

поена

Предиспитне обавезе

10

Испит (усмени)

30

Колоквијум I (тест 1+2)

15+15

Колоквијум II (тест 1+2)

15+15

Укупно (70 + 30)

100

Начин оцењивања

Поени

Оцена

51 – 60

6 (шест)

61-70

7 (седам)

71-80

8 (осам)

81-90

9 (девет)

91-100

10 (десет)

 [1] Обзиром да је предмет двосеместралан бодовање обухвата зимски и летњи семестар.

Last modified: Tuesday, 2 October 2018, 2:57 PM