Silabus

Profesor: Marko  Milojević

Asistent: Vladimir Mitić


Literatura :

  • Prof.dr Lidija Barjaktarović, Prof. dr Zoran Jović, Dr Marko Milojević: Poslovne finansije (udžbenik), Univerzitet Singidunum, Beograd

  • Slajdovi sa predavanja

  • PDF materijali sa vežbi

  • Internet

Sadržaj predmeta:

1.  nedelja - Sistem finansijskog upravljanja u preduzeću; Osnovne odluke u finansijama.

2.  nedelja - Odluke o finansiranju

3.  nedelja - Odluke o investiranju

4.  nedelja - Finansijska funkcija preduzeća: Pojam, zadaci i organizacija; Finansijski cilj preduzeća; Strukstura sistema upravljanja finansijama preduzeća;

5.  nedelja - Finansijska politika kao faktor upravljanja finansijama preduzeća: Ciljevi, instrumenti i faktori finansijske politike preduzeća; Finansijska strategija i pravila finansiranja preduzeća

6.  nedelja - K o l o k v i j u m  1

7.  nedelja - Finansijsko planiranje kao aktivnost upravljanja finansijama preduzeća, Načela i metodologije izrade finansijskog plana, Svodno finansijsko planiranje

8.  nedelja - Biznis plan u funkciji finansijskog odlučivanja, Osnovi koncepta vremenske vrednosti novca

9.  nedelja - Finansijska kontrola preduzeća; Finansijska analiza preduzeća: Pojam, cilejvi i vrste finansijske analize

10. nedelja - Analiza neto obrtnog fonda; Finansijska analiza pomoću racio brojeva: Pokazatelji likvidnosti, Pokazatelji aktivnosti (obrta), Pokazatelji finansijske strukture, Pokazatelji rentabilnosti, Pokazatelji tržišne vrednosti

11. nedelja - Cash flow analiza, Funds flow analiza, Ostali instrumenti finansijske analize; Sistem pokazatelja i sintetički pokazatelji

12. nedelja - K o l o k v i j u m  2

13. nedelja - Finansijsko upravljanje obrtnim sredstvimau preduzeću: Pojam i oblici obrtnih sredstava, Analitički apsekti obrtnih sredstava, Kružno kretanje obrtnih sredstava, Veličina i struktura obrtnih sredstava

14. nedelja - Upravljanje gotovinom, potraživanjima od kupaca i upravljanje zalihama

15. nedelja - Predaja i odbrana seminarskih radova

Last modified: Monday, 9 March 2020, 3:45 PM