Podaci o predmetu


Jelena Nikolic, MA


jnikolic@singidunum.ac.rs
konsultacije: Utorak od 13h do 14h

mr Nataša Stanišić
natasastanisic@singidunum.ac.rs
konsultacije - ponedeljak 15-16h MicrosoftTeams 

 

ENGLESKI JEZIK

Engleski jezik je dvosemestralni predmet koji se polaže nakon odslušanih predavanja (u junu).
Predispitne bodove, sem prisustva, čine 2 kolokvijuma od po 30 bodova. Svaki kolokvijum se
sastoji od 2 testa (1. kolokvijum =Test 1 i Test 2; 2 kolokvijum = Test 3 i Test 4) koji se polažu u
6. i u 12. nedelji nastave. Ukoliko studenti ne ostavare minimum od po 8 bodova na svakom testu,
kompletno gradivo prvog ili drugog kolokvijuma mogu da polažu u junu nakon što prijave ispit.

                

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum (Test 1, Test 2)
30
Drugi kolokvijum (Test 3, Test 4)
30
Završni ispit 30
UKUPNO 100

Predavanja

I grupa - Četvrtak 09h-12h (Microsoft Teams) - Nataša Stanišić

II grupa - Cetvrtak 12h-15h (Microsoft Teams) - Jelena Nikolic

MicrosoftTeams 

Literatura

- Udžbenik Pioneer B2, (mmpublications)

- Materijal sa predavanja
Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Wednesday, 24 February 2021, 5:21 PM