Silabus

 

Ruski jezik I

III godina; Semestar: zimski (I) i letnji (II); Fond časova: 2+1

Predmetni nastavnik: Miloš Pupavac

 

Metod nastave:

Interaktivna nastava. Predavanja, vežbe. Pisane i usmene provere znanja kroz kolokvijume i usmeni ispit.

Cilj i zadaci predmeta:

Upoznavanje sa osnovama ruskog jezika i kulture s akcentom na komunikativne jezičke funkcije. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom, kao i za čitanje i pisanje kraćih tekstova, beleški i deskripcija jednostavne forme. Program izvođenja nastave odgovara nivou A1.

 

Nastavni program za prvi semestar:

I  Pozdravljanje, predstavljanje i upoznavanje. Prvi kontakt s jezikom.

II Učenje azbuke. Izgovor glasova.

III Učenje brojeva, dana u nedelji i meseci. Čitanje i prevođenje tekstova.

IV Učenje osnovnih fraza pozdravljanja, snalaženja na ulici i u prodavnici. Sadašnje vreme.

V Učenje boja. Koliko je sati? Strane valute. Učenje naziva država, naroda i prideva vezanih za njih. Prošlo vreme

 VI Test 1(Prvi kolokvijum)

VII Nominativ. Izuzeci u nominativu množine.

VIII Genitiv i njegova upotreba.

IX Dativ i njegova upotreba.

X Akuzativ i njegova upotreba.

XI Glagoli kretanja. Prilozi za pitanja KUDA/GDE

  XII Test 2 (Prvi kolokvijum)

 XIII Učenje osnovnih fraza na temu kupovine i rezervisanja sobe u hotelu.

XIV Instrumental i njegova upotreba.

XV  Lokativ, njegovi izuzeci i upotreba.

 

 

Nastavni program za drugi semestar:

I  Glagoli percepcije SLUŠATI/ČUTI i GLEDATI/VIDETI

II Uzročno-posledične rečenice. ПОТОМУ ЧТО / ПОЭТОМУ

III Veznik КОТОРЫЙ. Zapovedni način (Imperativ)

IV Rok, proces i rezultat neke radnje. Predlozi НA, ЗA i nulti predlog

V Prilozi za vreme ЧЕРЕЗ / НАЗАД.

VI  Test 1 (drugi kolokvijum)

VII Poređenje prideva. Komparativ i superlativ

VIII Svršeni i nesvršeni vid glagola

IX  Prosto i složeno buduće vreme

X  Tema hrane i pića

XI Glagoli kretanja s prefiksom

XII  Test 2 (Drugi kolokvijum)

XIII Čitanje i prevođenje teksta

XIV Tema transporta

XV  Tema odeće i obuće

Literatura:

Osnovni udžbenik: "Жили были 1" autora L.V. Miler, L.V. Politove i I.J. Ribakove u izdanju "Zlatoust" iz Sankt-Peterburga

Gramatike, rečnici, internet

 

Vrednovanje predispitnih i ispitnih obaveza:

Prisustvo i aktivnost: 10 poena; Prvi kolokvijum: 30 (15+15) poena; Drugi kolokvijum: 30 (15+15) poena; Završni ispit: 30 poena; Ukupno: 100 poena

Ispit je pismeni i usmeni.

 

 

Ruski jezik II

IV godina; Semestar: zimski (V) i letnji (VI); Fond časova: 2+1

Predmetni nastavnik: Miloš Pupavac

 

Metod nastave:

Interaktivna nastava: predavanja, vežbe. Dva kolokvijuma u elektronskoj formi, na kraju svakog semestra po jedan (koji se sastoji od dva testa), prezentacije i domaći zadaci na nastavi. Završni ispit je usmeni i obuhvata konverzaciju na teme iz obrađenih lekcija.

Cilj i zadaci predmeta:

Priprema studenata za sporazumevanje u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova jednostavnije forme i za pisanje kraćih sastava deskriptivne i narativne forme u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu. Program izvođenja nastave odgovara nivou A2.

 

Nastavni plan za prvi semestar:

I  Čitanje i prevođenje teksta. Brojevi

II Tema prodavnice i kupovine. Upotreba imenica uz brojeve

III Tema izlazaka, žurki i sedeljki. Glagoli kretanja

IV Tema rođendana. Čitanje i prevođenje teksta

V  Tema najlepšeg/najzanimljivijeg/najobičnijeg dana u životu

  VI Test 1(Prvi kolokvijum)

                                                                                                                                 VII Čitanje i prevođenje teksta

VIII Tema turizma i putovanja 

IX Buduce vreme

X  Čitanje i prevođenje teksta. Pridevi

XI Glagoli kretanja s prefiksom

                                                                                                                                        XII Test 2 (Prvi kolokvijum)

XIII Razgovor na temu putovanja

XIV Čitanje tekstova sa ekonomskim i turističkim temama

XV Pisanje i provera sastava na teme kupovine, rođendana, jednog dana u životu i putovanja  

 

Nastavni program za drugi semestar:

I  Čitanje i prevođenje teksta

II Tema zanimanja, profesija i slobodnog vremena

III Razgovor na temu "Šta sam hteo da postanem, kad sam bio mali" i "Šta sada želim da postanem"

IV Čitanje i prevođenje tekstova. Zamenice

V  Glagoli za postavljanje i položaj predmeta

VI Test 1 (drugi kolokvijum)

VII Fizički izgled. Učenje delova tela i crta lica

VIII Crte karaktera. Učenje osobina. Poredjenje prideva

IX Čitanje i prevođenje tekstova. Prisvojne zamenice

X  Razgovor na temu "Moj brat/Moja sestra/Moj otac/Moja majka/Moj drug/Moja drugarica/Moj dečko/Moja devojka"

XI Priprema za drugi kolokvijum.

XII Test 2 (drugi kolokvijum)  

XIII Tema kuće / stana

XIV Čitanje i prevođenje teksta

XV   Tema književnosti i čitanja. Razgovor na temu "Šta volim da čitam/Moja omiljena knjiga/Moj omiljeni autor"

 

Literatura:

Osnovni udžbenik: "Жили были 1" autora L.V. Miler, L.V. Politove i I.J. Ribakove u izdanju "Zlatoust" iz Sankt-Peterburga

Gramatike, rečnici, internet

 

Vrednovanje predispitnih i ispitnih obaveza:

Prisustvo i aktivnost: 10 poena; Prvi kolokvijum: 30 poena(15+15); Drugi kolokvijum: 30 (15+15) poena; Završni ispit: 30 poena; Ukupno: 100 poena

Ispit je pismeni i usmeni.

 

 


Last modified: Tuesday, 10 October 2017, 1:11 PM