Silabus

 

Cilj kursa je da se kroz moderan oblik interaktivne nastave, studenti upoznaju sa bazičnim pojmovima o anglofonim književnostima, kulturi, kao i sa načinom na koji se  najvažnijja dela engleske književnosti odnose prema savremenim vizuelnim oblicima komunikacije -  filmom i digitalnim umetnostima.  Nastava kao i nastavni materijal prilagođeni su nivou znanja studenata. Očekuje se da nakon ovog kursa studenti razviju kritičko mišljenje, steknu celovito i strukturirano znanje o fenomenu književnost u raznim kontekstima - društvenim, filozofskim i istorijskim


Week,1 Beowulf,  anonymous (up to Beowulf's  battle with Grendel) 

Week2:  Dante, Divina Commedia, ( from Inferno)

Week 3  Milton's Paradise Lost  ( Canto 1)

Week 4:  excerpts from Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales (Тhe General PrologueThe Reeve’ tale,  The Manciple’s Tale,  The Tale of Melibee,   the Knight’s TalePardoner’s Tale“  Wife of Bath’s Tale“ „Summoner’s Tale“, „Sir Thopas’ Tale“)

Week 5 : excerpts from Boccaccio's Decameron, Tales from the second day (II, 1, 2, 3) 

Week six:  first mid-term test.

Week seven: drama Sophocle's  Oedipus  

Week eight:  Shakespeare's Hamlet 

Week nine: Shakespeare's  Richard the Third 

week 10:  Shakespeare's  Henry IV 

week 11:  Shakespeare's  Henry the VI 

week 12: the second mid term test 

week 13: Ben Jonson Volpone 

 


 

 

ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ

 СИЛАБУС ЗА 1. годину

 

 • 1. НЕДЕЉА

 • Наука и уметност.

 • Уметност и врсте уметности.

 • Књижевност и друге уметности.

 • Књижевност (одређење и значења појма).

 • Литература (одређење и значења појма).

 • Примарни и секундарни извори.

 • Библиографија.

 • Фуснота.

  •  

 • 2. НЕДЕЉА

 • Основне поделе књижевности

 •     *народна/усмена и ауторска/писана

 •     *књижевни родови и врсте

 •     *књижевност у стиху / књижевност у прози

 •     *општа / национална / компаративна књижевност

 •     *још неки критеријуми поделе (према књижевноисторијском периоду, према

 •      језику на којем је писана, према намени, дужини текста и сл.).

 •     *књижевно-научне врсте

 •                (аутобиографија, биографија, дневник, мемоари, путопис). 

 •  

 • 3. НЕДЕЉА

 • Књижевни родови (епика, лирика, драма).

 • Епско, лирско, драмско (одређење појмова).

 • Науке о књижевности (историја књижевности, теорија књижевности, књижевна

 •                                           критика).

 •  

 • 4. НЕДЕЉА

 • Књижевне врсте (одређење појма и критеријуми успостављања врста).

 • Лирске књижевне врсте (у ауторској и народној књижевности).

 • Композиција лирског дела.

 •  

 •  

 • 5. НЕДЕЉА

 • Епске књижевне врсте (у ауторској и народној књижевности).

 • Епика (књижевне врсте у стиху и у прози).

 • Композиција епског дела.

 • Епско-лирске врсте (балада, романса, поема).

 •  

 • 6. НЕДЕЉА

 • 1. КОЛОКВИЈУМ

 •  

 • 7. НЕДЕЉА

 • Раздобље, књижевна епоха, књижевни правац, стилска формација, књижевна школа.

 • Књижевни метод.

 • Књижевноисторијска периодизација (од књижевности старог века до савремене

 •                                         књижевности: дијахронијски преглед, поетичке одлике и

 •                                         представници).

 • Поетика, поетичке одлике.

 • Манифест.

 •  

 • 8. НЕДЕЉА

 • Структура књижевног дела.

 • Композиција.

 • Тема, идеја и порука.

 • Кључне речи.

 • Мотив и врсте мотива.

 •  

 • 9. НЕДЕЉА

 • Композиција лирског дела.

 • Лирски субјекат.

 • Версификација/метрика.

 • Стих (и проза). Врсте стиха.

 • Ритам.

 • Строфа. Врсте строфа.

 • Цезура.

 • Опкорачење.

 • Рима и врсте риме.

 •  

 • 10. НЕДЕЉА

 • Стилске фигуре (епитет, стални епитет, поређење, метафора, алегорија, метонимија,

  • контраст, словенска антитеза, хипербола, персонификација, симбол,

  • градација, ономатопеја, анафора, епифора, симплоха, палилогија,

  • асиндет, полисиндет, иронија, сарказам).

 •  

 •  

 • 11. НЕДЕЉА

 • Композиција епског дела.

 • Писац, приповедач / наратор.

 • Књижевни лик и књижевни јунак.

 • Књижевна мотивација.

 • Ретардација.

 • Епизода.

 • Епско понављање. 

 •  

 • 12. НЕДЕЉА

 • 2. КОЛОКВИЈУМ  

 •  

 • 13. НЕДЕЉА

 • Форме приповедања, технике приповедања и облици приказивања.

 • Нарација.

 • Хронолошко приповедање.

 • Ретроспекција.

 • Антиципација.

 • Монолог.

 • Унутрашњи монолог.

 • Доживљени говор.

 • Дијалог.

 • Портрет.

 • Карактеризација.

 • Пејзаж.

 • Екстеријер.

 • Ентеријер.

 •  

 • 14. НЕДЕЉА

 • Драма (драмске књижевне врсте).

 • Протагонист, антагонист.

 • Етапе развоја радње у драми.

 • Реплика.

 • Ремарке (дидаскалије).

 • Теорија о три драмска јединства.

 • Позориште, филм, радио, телевизија.

 • Чин.

 • Сцена.

 • Књига снимања, сценарио, синопсис.

 • Радио-драма.

 • Драмска серија.

 •  

 •  

 • 15. НЕДЕЉА

 • Рад на тексту (функционална примена наученог и стваралачка продукција 

 •   студената

  •  заснована у познавању предвиђених књижевнотеоријских појмова)

 • • Корелација савладаних књижевнотеоријских појмова са текстовима предвиђеним програмом наставног предмета Драма, филм и књижевност (нпр. одлике епа на примеру Беовулфа, трагедија освете на примеру Шекспировог Хамлета, поема у Бајроновом опусу, итд.).
Last modified: Tuesday, 12 March 2019, 7:55 AM