Silabus

Profesor: prof. dr Angelina Njeguš

Konsultacije: Ažuriraju se po semestru. Aktuelni termin konsultacija pogledati ovde >>

E-mail: anjegus@singidunum.ac.rs

Literatura: 

 • Prezentacije sa predavanja koje su dostupne na stranici predmeta pod Predavanja i Vežbe
 • Udžbenik: Njeguš, A. (2009) Poslovni informacioni sistemi. Univerzitet Singidunum, Beograd.


Način polaganja:

 • Prisustvo nastavi: 10 poena 
  • Zaposleni studenti, u dogovoru sa profesorom putem e-mail-a, dogovaraju temu za seminarski rad, koji će im omogućiti sticanje poena na prisustvo.
  • Seminarski rad treba da sadrži od 5 do 10 strana.
  • Tema treba da bude vezana za primenu informacionih sistema u poslu gde studenti rade.
  • Poeni sa prisustva se dodaju tek kada je student uspešno stekao na predispitnim obavezama 51 poen.
 • Kolokvijum 1: 30 poena
  • rade se zadaci u IBM RSA alatu
  • minimalan broj poena za prolaz je 15 poena.
  • ukoliko student nije položio kolokvijum, u svakom ispitnom roku mu je omogućeno polaganje celokupnog praktičnog dela ispita.
  • na praktičnom ispitu može polagati gradivo sa oba kolokvijuma ili samo jedan kolokvijum koji ili nema položen ili želi da popravi stečene poene.
 • Kolokvijum 2: 30 poena
  • odbrana projektnog rada
  • Temu projektnog rada bira student, a vezana je za razvoj neke aplikacije.
  • Profesor takođe može pomoći u odabiru teme.
  • Projektni rad može da se radi samostalno ili u timu od 2 do 4 studenta.
  • Projektni rad se piše u Word-u, a dostavlja se odštampan u spirali. 
  • Šablon za pisanje radova se može preuzeti na stranici predmeta pod Vežbe > Gradivo za drugi kolokvijum.
  • Minimalni broj poena za prolaz je 15 poena.
  • Ukoliko student ne stigne u zakazanom terminu da dostavi projektni rad, može ga dostaviti u prvom narednom ispitnom roku.
 • Ispit: 30 poena
  • Polaže se usmeno kroz diskusiju na neke probleme na tržištu koji mogu da se pojave, a student iznosi rešenje u vidu aplikacija ili alata sa kojima bi rešio problem.
  • Teorijski ispit ne obuhvata reprodukovanje definicija, podela i dr. Potrebno je samo razumeti problematiku i znati je primeniti sutra u praksi.
  • Svi poeni koji su ostvareni na usmenom ulaze u finalnu ocenu. Ne postoji minimalan broj poena za prolaz.
  • Poeni stečeni na predispitnim obavezama važe godinu dana, tj. jednu školsku godinu.
  • Ukoliko prođe jedna godina, a student nije prijavio ispit i upisao ocenu, onda mu se svi poeni poništavaju i potrebno je da sa novom generacijom radi prema novim pravilima.

Opis nastavnih jedinica:

Nedelja

Tema/aktivnost na predavanjima

I

Uvod u softverski inženjering i značaj modelovanja

II

Uvod u metodologije razvoja softvera

III

Modelovanje procesa

IV

Specifikacija korisničkih zahteva upotrebom dijagrama slučajeva korišćenja

V

Specifikacija korisničkih zahteva upotrebom dijagrama aktivnosti

VI

Kolokvijum 1

VII

Modelovanje sistema upotrebom dijagrama sekvenci

VIII

Modelovanje sistema upotrebom dijagrama klasa

IX

Uvod u servisno-orijentisane sisteme

X

Modelovanje servisno-orijentisane aplikacije

XI

Notacija za upravljanje poslovnim procesima (Business Process Management Notation, BPMN)

XII

Kolokvijum 2

XIII

Uvod u razvoj inteligentnih sistema

XIV

Modelovanje inteligentnih sistema

XV

Priprema za završni ispit


Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 5:06 PM