Silabus

Studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Naziv predmeta: TEMATSKI TURIZAM

Nastavnik: prof. dr Verka Jovanović, prof. dr Ana Jovancai Stakic

Status predmeta: Izborni

Godina: IV

Semestar: VIII

Broj časova (p+v+l): 3+3

Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Tematski turizam je proučavanje osobina novih vidova turizma koji su nastali u poslednjim decenijama dvadesetog veka i uticali na promene u strukturi tržišta nacionalnih ekonomija i svetske industrije turizma. Poseban cilj je poznavanje glavnih svojstava tematskog turizma u kome savremeni turista postavlja specifične zahteve koji postaju osnova za planiranje organizaciju i razvoj turizma novog doba na osnovama demografske, kulturne, geografske, tehnološke i ekonomske različitosti sveta. Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za uočavanje posebnih vrednosti tematskog turizma u cilju kreiranja strategija i planova njihovog razvoja kao i korišćenja instrumenata poslovne politike koji treba da doprinesu pozicioniranju novih vidova turizma na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu.

Sadržaj predmeta

Nedelja

Tema/aktivnost

I

Pojam i karakteristike tematskog turizma

 

II

Osnovne karakteristike tržišta tematskog turizma

 

III

Potencijali za  razvoj tematskog turizma

 

IV

Regionalni razvoj tematskog turizma

 

V

Zdravstveni turizam

 

VI

Kolokvijum 1

 

VII

Gradski turizam

 

VIII

Ruralni turizam

 

IX

Kulturni turizam

 

X

Događaji i festivali

 

XI

Nautički turizam i krstarenja

 

XII

Kolokvijum 2

 

XIII

Sportski turizam

 

XIV

Obrazovni turizam

 

XV

Termin za projekte, aktivnosti studenata (npr. izrada seminarskih radova)

 

Literatura

1.

Jovanović V., Tematski turizam, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2015. 

 

2.

Douglas N., Douglas Ng., Derrett R., Special Interest Tourism, John Wiley & Sons, London, 2001.

 

Broj časova aktivne nastave: 6

Teorijska nastava: 3

Praktična nastava: 3

Metode izvođenja nastave

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

 

Prisustvo na nastavi

10

Ispit

30

 

Kolokvijum I

30

 

Kolokvijum  II

30

 

Ukupno:

70

Ukupno:

30

 

Ukupno za kurs:

100

 

 

 


Last modified: Thursday, 2 April 2020, 11:39 AM