Silabus

Naziv predmeta

Osnove tehnologije životnih namirnica

Nastavnik

Doc. dr Nataša Kilibarda

Predmet je izborni, nastava se izvodi u sedmom semestru za studente smera Ekonomija hrane.

Nedeljni fond časova je 3+1.

Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim vrstama i karakteristikama životnih namirnica koje se koriste u ugostiteljstvu i nude domaćim i stranim turistima.

Ishod predmeta

Očekivani ishod jeste posedovanje teorijskih i praktičnih znanja o životnim namirnicama i o njihovoj pravilnoj upotrebi za pripremu hrane u ugostiteljstvu.

Nastavne jedinice

1. čas - Upoznavanje sa sadržajem predmeta. Definisanje tehnologije životnih namirnica kao naučne discipline. Podela životnih namirnica. Osnovni pojmovi. 

2. čas. - Definisanje pojma kvalitet namirnica/osnovne grupe faktora kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta

3. čas - Proces pripreme i obrade hrane. Promene namirnica tokom čuvanja i pripreme.

4. čas - Metode konzervisanja namirnica. Fizičkohemijski, hemijski i biološki postupci.

5. čas - Meso i proizvodi od mesa. Meso živine i proizvodi od živinskog mesa. Divljač. Vrste i kategorije mesa.

6. čas - kolokvijum I

7. čas -Mleko i proizvodi od mleka.

8. čas - Jaja i proizvodi od jaja. Ribe, rakovi, glavonošci, puževi i vodozemci.

9. čas - Masti i ulja

10. čas - Žita, mlinski i pekarski proizvodi, testenine i brzo smrzunta testa. Konditorski proizvodi.

11. čas - Povrće i gljive. Voće i proizvodi od voća.

12.čas - Kolokvijum II

13. čas - Vino, vinogorja u Srbiji i svetu. Serviranje vina. Rakija. Voćne i žitne rakije. Aromatizovane rakije. Pivo, kvalitet piva. Čuvanje i serviranje piva.

14. čas - Alkoholna pića: niskokoncentrovana i visokokoncentrovana. Bezalkoholna pića: gazirani i negazirani napici. Voćni, biljni, žitni i veštački napici. Kafa i čaj. Prirodna mineralna voda.

15. čas - Uvod u senzorsku analizu, definicija, razvoj i primena. Parametri senzornog kvaliteta hrane. Organizacija i sprovođenje senzorne analize. Testovi za sprovođenje senzorske analize 


Kolokvijumi i završni ispit

I kolokvijum, polaže se pismeno, u obliku testa.

II kolokvijum, polaže se ismeno, u obliku testa.

Završni ispit, polaže se pismeno, odgovaranjem na tri pitanja.

Last modified: Thursday, 7 December 2017, 1:50 PM