Silabus


Студијски програм : Tуризам и хотелијерство

Назив предмета: Пројектовање и изградња у хотелијерству

Шифра предмета: SPTH28

Наставник: Др Слободан Черовић

Статус предмета: изборни

Година: IV

Семестар: VII

Број часова (п+в+л): 2+1

Број ЕСПБ: 8

Услов: /

Циљ предмета

Стручно и теоријско упознавање студената са комплексним аспекатом пројектовања хотела, изградње и одржавања хотелске архитектуре,иозбор локације објекта,садржај соба и купатила,пројектовање и садржај ресторана,пројектовање додатних садржаја,креирања ентеријера са свим елементима мењања, заштите и редизајнирања у зависности од категоризације и пројектног задатка.

Исход предмета

Оспособљавање студената за самостални рад на изради планова изградње хотела,за давање упутстава,инструкција и организације простора и интерног саобраћаја у хотелу

Садржај предмета

Недеља

Тема/активност

I

Инвестиционе активности у угоститељске и објекте за смештај

II

Избор размештаја локације,локациони критерији,планирање локације

III

Архитектонско обликовање хотела, модели конструкције хотела

IV

Проблеми изградње објекта,режими и услови градње,економичност градње

V

Изградња објекта,уговори о пружању техничких услуга, дизајнирање соба и апартмана

VI

Колоквијум I

VII

Собе за госте са посебним потребама,намештај за собе,уређаји и опрема,купатила

VIII

Плански стандарди,пријемни простори,планирање рада рецепције

IX

Организација интерног саобраћаја у хотелу,ресторани,салони, барови,конгресне сале.

X

Рекреациони садржаји и канцеларије за запослене

XI

Унутрашња средина,сигурност и безбедност

XII

Колоквијум II

XIII

Унутрашња средина,осветљење,звучна изолација,противпожарна заштита.

XIV

Специјални системи,буџетирање и контролне активности

XV

Презентација семинарских радова

Литература

1.    Черовић С.,Чомић Ђ., Пројектовање и изградња хотела,Универзитет Сингидунум,Београд 2019.

2.    Walter A.Rutes,Richard H.Penner, Lawrence Adams, Hotel Disign-Plannining and Development, Arhitectural Press is an imprint of Elsevier, 2013.( https://trove.nla.gov.au/version/208502123)

Број часова активне наставе: 3

Теоријска настава: 2

Практична настава: 1

Методе извођења наставе

Израда заједничког пројектног задатка, појединачни пројекти студената, модели, семинарски радови, визуелна истраживања, визуелно-интелектуални облици провере, разговори, промоције.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

Поена

Присуство на настави, семинарски рад

10

Испит

30

Колоквијум I

30

 

 

Колоквијум II

30

 

 

Укупно:

70

Укупно:

30

Last modified: Friday, 4 October 2019, 10:51 AM