Silabus

Cilj predmeta


Teorijska i praktična osposobljenost studenata da shvati suštinu koncepcije o ponašanju potrošača u turizmu, kao rezultat integrisanog delovanja brojnih internih i eksternih faktora.

Ishod predmeta


Student  će biti osposobljen da identifikuje potrebe potrošača u turizmu i da u skladu sa istraženim potrebama i željama kreira i isporuči očekivan proizvod i uslugu.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja:

 • Upoznavanje sa gradivom uz upotrebu video-bima;
 • Diskusije i komentari na temu predavanja;
 • Slobodne teme (analiza tekućih dešavanja na tržištu Republike Srbije) i specifični aspekti ponašanja potrošača.

Vežbe su komplementarne sa predavanjima. Oblici rada koji će se sprovoditi na vežbama su:

 • Prezentovanje dopunskih informacija i primera od strane asistenta i studenata;
 • Diskusije;
 • Pojedinačni i grupni rad studenata na rešavanju primera iz prakse;
 • Različiti načini provere znanja;
 • Ostali vidovi rada.


Kolokvijumi

 • I kolokvijum se polaže elektronski. Sadrži 30 pitanja i svaki tačan odgovor donosi jedan poen. Ukupan skor iznosi 30 poena. Kolokvijum je položen ukoliko student osvoji 15 i više poena.
 • II kolokvijum se polaže elektronski. Sadrži 30 pitanja i svaki tačan odgovor donosi jedan poen. Ukupan skor iznosi 30 poena. Kolokvijum je položen ukoliko student osvoji 15 i više poena.
 • Kolokvijumi se polažu u unapred određenim terminima koji će blagovremeno biti objavljeni na stranici predmeta.
 • Sa položenim  kolokvijumom, student je oslobođen polaganja tog dela gradiva na usmenom ispitu.
 • Završni, III deo ispita se polaže usmeno.

KOLOKVIJUM 1. obuhvata: 1, 2, 3, 5. i 6. poglavlje knjige
KOLOKVIJUM 2. obuhvata: 7. i 8. poglavlje knjige
Završni ispit obuhvata:  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. i 16. poglavlje knjige


NASTAVNE JEDINICE - POGLAVLJA

 1. Potrošači na turističkom tržištu
 2. Segmentacija turističkog tržišta
 3. Definisanje, kategorije i tipologija potrošača u turizmu
 4. Modeli ponašanja potrošača u turizmu
 5. Istraživanje  potrošača u turizmu
 6. Upravljanje tražnjom u selektivnim vrstama turizma
 7. Determinante ponašanja potrošača u turizmu
 8. Psihološka istraživanja potrošača u  turizmu
 9. Kreiranje  vrednosti  i  zadovoljstvo  potrošača
 10. Lojalnost i životna vrednost potrošača
 11. Marketing  odnosa sa potrošačima
 12. Opšti pristup sigurnosti u turizmu
 13. Zakonska regulativa zaštite korisnika turističkih usluga u EU
 14. Zaštita korisnika turističkih usluga  u zakonodavstvu Srbije
 15. Konzumerizam
 16. Društveno odgovorno poslovanje u turizmu

PROJEKTNI ZADATAK

* Projektni zadatak NIJE obavezan
* Da bi student pristupio izradi projektnog zadatka treba da ga prijavi na konsultacijama i putem e-pošte (ibrdar@singidunum.ac.rs) navodeći:
1. Ime i prezime, broj indeksa
2. Predlog teme

Na osnovu prijave, projektni zadatak treba da odobri profesor, odnosno asistent.

Projektni zadatak se po pravilu brani usmeno u unapred određenom i dogovorenom terminu.

Last modified: Monday, 30 September 2019, 1:09 PM