Silabus

Назив предмета: Економскo финансијска анализа у туризму

Наставник: Др Весна Спасић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 8

Циљ предмета је да студенти усвоје знања из области финансијске и економске анализе пословања у приватном и јавном сектору у туризму, да се оспособе за самосталну анализу биланса стања и биланса успеха, анализу основних економски елемената пословања, самосталну анализу пословног плана, исплативости инвестиционих улагања и вођења трошковне и ценовне политике

Исход предмета кроз теоријска знања и израду практичних радова да приступе полагању крајњег испита анализирајући пословање субеката у приватном и јавном сектору у туризму на конкретном примеру.

Литература:

  1. Економско-финансијска анализа пословања предузећа у хотелијерству и туризму, Спасић В., Черовић С., Универзитет Сингидунум, Београд, 2014.
  2. Економика предузећа, Покрајчић Д., Економски факултет, Београд, 2008.
  3. Анализа финансијских извештаја, Г. Кнежевић, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009.
  4. Atkinson A. ,  Banker R. ,  Kaplan R. ,  Joung M. ,  Management Accounting,  Prentice Hall
Last modified: Monday, 3 March 2014, 4:27 PM