Silabus

Naziv predmeta

Bezbednost hrane

Nastavnik

Doc. dr Nataša Kilibarda

Predmet je izborni, nastava se izvodi u osmom semestru za studente smera Ekonomija hrane.

Nedeljni fond časova je 3+3.

Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa pristupom i principima upravljanja bezbednošću hrane koji garantuju bezbednu proizvodnju, pripremu skladištenje, distribuciju i prodaju/ponudu hrane, kao i da stekne znanja o opasnostima značajnim za bezbednost hrane.

Ishod predmeta

Ishod predmeta je da osposobi stuDenta da sagleda i identifikuje hazarde (opasnosti) značajne za bedzbednost hrane i planira i primeni metode za njihovu eliminaciju ili redukciju na prihvatljiv nivo. 

Nastavne jedinice

1. čas - Upoznavanje sa sadržajem predmeta. Definisanje pojma Bezbednost hrane.

2. čas. - Opasnosti u hrani. Definisanje pojma opasnosti u hrani. Najčešće biološke, hemijske i fizičke opasnosti u hrani. Alergeni.

3. čas - Mikrobiologija hrane. Vrste mikroorganizama i njihova uloga u procesima kvara hrane. Putevi kontaminacije i hrana kao supstrat za razmnožavane mikroorganizama

4. čas - Uslovi za razvoj mikroorganizama, Uticaj faktora (unutrašnji i spoljašnji) sredine na rast i razmnožavanje mikroorganizama 

5. čas - Alimentarna trovanja hranom. Najznačajniji mikroorganizmi u hrani koji dovode do alimentrnih trovanja. 

6. čas - Kolokvijum I

7. čas - Hemijske i fizičke opasnosti u hrani. Rezidue i kontaminenti u hrani.

8. čas - Preduslovni programi - osnove higijene hrane. Uvođenje, primena i razvoj HACCP koncepta u ugostiteljstvu.  Značaj poznavanja dobre higijenske prakse i kontrolnih kritičnih tačaka u proizvodnji i čuvanju životnih namirnica u ugostiteljstvu

9. čas - Organizacija, nabavka i čuvanje namirnica u ugostiteljstvu. Čistoća i sanitarne mere u ugostiteljskoj kuhinji. Osnovni principi sanitacije. Higijena osoblja i edukacija zaposlenih.

10. čas - Međunarodna zakonska regulativa o hrani i Zakonska regulativa o hrani u RS. ISO organizacija – zahtevi standarda ISO 22000. GATT - SPS sporazum. Codex alimentaris. Integrisani sistemi upravljanja kvalitetom.

11. čas - Deklarisanje hrane. Označavanje hrane, oznaka kvaliteta i dodata vrednost proizvodima. Isticanje nutricionističke vrednosti namirnica

12.čas - Kolokvijum II

13. čas - Upotreba aditiva u proizvodnji hrane. Klasifikacija aditiva; fizičko-hemijske osobine i uloga aditiva. Zdravstveni aspekti i zakonska regulativa primene aditiva.

14. čas - Ambalaža i pakovanje hrane. Osnovne karakteristike ambalažnih materijala. Upoznavanje sa različitim procesima pakovanja hrane

15. čas - Metode ispitivanja hrane. Laboratorije za ispitivanje hrane


Kolokvijumi i završni ispit

I kolokvijum, polaže se pismeno, u obliku testa.

II kolokvijum, polaže se ismeno, u obliku testa.

Završni ispit, polaže se pismeno, odgovaranjem na tri pitanja.Last modified: Tuesday, 11 February 2020, 5:04 PM