Silabus

Opis predmeta:
Broj časova aktivne nastave: 5
Teorijska nastava:Praktična nastava: 2

Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
Naziv predmeta:  Operativni sistemi      
Status predmeta: Obavezni predmet     
Godina: II    Semestar: III
Broj časova: (p+v+l): 3+2
Broj ESPB: 8
Uslov: /

Cilj predmeta
Upoznavanje studenata s osnovnim konceptima i konkretnim rešenjima operativnih sistema savremenih računara radi pravilnog konfigurisanja, softverskog održavanja i uspešnog korišćenja u projektovanju informatičkih rešenja.

Ishod predmeta
Osposobljeni studenti za razumevanje, pravilnu upotrebu, konfigurisanje i osnovno softversko održavanje najrasprostranjenijih operativnih sistema za tipične poslovne primene.

Sadržaj predmeta
Teme

I Uvod u operativne sisteme
II Hardverske osnove OS
III Procesi i niti u OS
IV Raspoređivanje procesa
V Sinhronizacija procesa
VI Zastoji procesa, prvi kolokvijum
VII Glavna memorija
VIII Virtualna memorija
IX Masovno skladište
X
Sistem datoteka
XI Implementacija sistema datoteka
XII Ulazno/izlazni sistem, drugi kolokvijum
XIII Zaštita i bezbednost
XIV Primeri operativnih sistema: Windows OS
XV Primeri operativnih sistema: Linux OS

Pravila polaganja ispita
Ispit je položen ako kandidat na svim proverama znanja (I, II kolokvijum i završni ispit) osvoji najmanje 51 poen.

Bodovi za prisutnost
U okviru ispitnih obaveza, predviđeno je 10 poena za prisutnost na predavanjima (2.5 poena) i vežbama (2.5 poena) te poenima za aktivnosti na predavanjima (2.5 poena) i vežbama (2.5 poena).

Literatura
1.    Silberschatz A., Galvin P. B., Gagne G, OS Concepts Essentials, drugo izdanje, Wiley & Sons, 2014.
2.    W. Stallings. Operating Systems: Internals and Design Principles, Pearson Education; sedmo izdanje, 2014.
3.    Stallings W., OS: Principi unutrašnje organizacije i dizajna (prevod), Mikro Knjiga, 2005.
4.    Tanenbaum A. S., Modern Operating Systems, Pearson Education; treće izdanje, 2014.
5.    N. Mehić. OS, Univerzitet Sigindunum, 2016. (u pripremi)
6.    Popović R., Branović I., Šarac M., OS, Univerzitet Singidunum
7.    Sobell M. G., A Practical Guide to Ubuntu Linux,  Prentice Hall,  2014.

YouTube video snimci sa vežbi

Last modified: Friday, 5 July 2019, 6:27 PM