Silabus

Španski jezik I

Španski jezik I
Godina: I Semestar: zimski (I) i letnji (II) Fond časova: 2+1 

Predmetni nastavnik : Aleksandra Gagić

Metod nastave : 
Interaktivna nastava. Predavanja, vežbe, prezentacije. Pisane i usmene provere znanja kroz testove, prezentacije, pisani i usmeni ispit.

Cilj i zadaci predmeta: 
Upoznavanje sa osnovama španskog jezika i hispanske kulture sa akcentom na komunikativne jezičke funkcije.Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom,kao i za čitanje i pisanje kraćih tekstova, beleški i deskripcija jednostavne forme.Program izvođenja nastave odgovara nivou A1. 

Nastavni program za prvi semestar:


I Clase 1 Uvod u svet španskog jezika- Španski jezik, zemlje španskog govornog područja; alphabet; uvežbavanje izgovora

 

II Clase 2 Lekcija 1 –Presentarse – predstavljanje; prezent glagola ser i llamarse; spelovanje; kulturološka karakteristika kod Špansca – dva prezimena

 

III Clase 3 Lekcija 1  - Brojevi od 1 do 10; govorna vežba – upoznavanje, davanje ličnih podataka na recepciji hotela; gramatika - prezent glagola tener; upitne zamenice; pozdravljanje na španskom jeziku. Veština čitanja

 

IV Clase 4 Lekcija 1 – usvajanje vokabulara – profesije i radna mesta; gramatika – sistematizacija pravilnih glagola u prezentu; persiranje na španskom jeziku

 

V Clase 5 Ponavljanje prve lekcije; priprema za Test 1

 

VI Clase 6 Test 1

 

VII Clase 7 Lekcija 2 – Hablar de otras personas – usvajanje vokabulara – porodica; opis fizičkog izgleda; gramatika – prisvojni pridevi

 

VIII Clase 8 Lekcija 2 – Usvajanje vokabulara – pridevi za opis karaktera; govorna vežba – opis karaktera; gramatika – glagol gustar; ljubazno obraćanje na španskom jeziku

 

IX Clase 9 Lekcija 2 – Hispanska kultura: porodica u Španiji, porodične proslave u Španiji

Veština slušanja

 

X Clase 10 Ponavljanje druge lekcije; govorna vežba

 

XI Clase 11 – Priprema za Test 2

 

XII Clase 12  Test 2 ( + popravni Test 1)

 

XIII Clase 13 Obnavljanje gramatičkih partija usvojenih tokom prvog semestra; obrada teksta

XIV Clase 14 Obnavljanje leksičkih partija usvojenih tokom prvog semestra;

Govorna vežba – Mi familia

 

XV Clase 15 Popravni Test 2 Govorna vežba – Mi familia (nastavak)

 

Nastavni program za drugi semestar

I Clase 1 Lekcija 3  - Alimentarse – Usvajanje vokabulara – hrana; gramatika – rod i broj imenica,određeni član;izrazi za količinu – mucho, bastante, fraze :me gusta, me parece

II Clase 2 Lekcija 3 – Usvajanje brojeva do 1000,glagol parecer u prezentu; govorna vežba

 

III Clase 3 Lekcija 3- Govorna vežba – U restoranu; gramatika – neodređeni član.Hispanska kultura – Hispanska gastronomija

 

IV Clase 4 Lekcija 4 – Ubicarse en la calle – Usvajanje vokabulara – grad/ institucije u gradu; gramatika – hay/está/están, izrazi za količinu muy/mucho;

 

V Clase 5 – Obnavljanje gradiva usvojenog u drugom semestru; priprema za Test 3

VI Clase 6 Test 3

VII Clase 7 Lekcija 4 –Govorna vežba – U gradu; gramatika – nepravilni glagoli u prezentu ir, seguir, hacer; ljubazno obraćanje u Španiji i Hispanskoj Americi

VIII Clase 8 Lekcija 4 – redni brojevi; Izrazi za skretanje pažnje i davanje informacija;

Obrada teksta – Šetnja Madridom

IX Clase 9 Lekcija 5 – Hablar de acciones cotidianas – Usvajanje vokabulara – delovi dana i svakodnevne aktivnosti; gramatika – nepravilni glagoli u prezentu (E>IE;O>UE);

X Clase 10 Lekcija 5 – Usvajanje vokabulara – sati i radno vreme, dani u nedelji, meseci u godini, govorna vežba – Koliko je  sati? Konstrukcije ir +a +infinitiv, pensar + infinitiv, querer + infinitiv

XI Clase 11 Obnavljanje gradiva.Priprema za Test 4

XII Clase 12 Test 4  (+popravni Test 3)

XIII Clase 13 Govorna vežba – En el restaurante-  priprema za završni ispit

XIV Clase 14 Govorna vežba – Mi rutina diaria – priprema za završni ispit

XV Clase 15 Popravni test 4  Govorna vežba – En el paseo por la ciudad – priprema za završni ispit

Literatura:
Osnovni udžbenik:
1. Pasaporte
Nivel A1+A2, Madrid, Edelsa
Udžbenik, radna sveska + CD audio: 
Gramatike, rečnici, tekstualni i multimedijalni materijali, CD-rom, internet

Vrednovanje predispitnih i ispitnih obaveza:
Prisustvo i aktivnost: 10 Kolokvijum I:30 ( test 1 + test 2 = 15 +15) Kolokvijum II: 30 (test 3 +test 4 = 15 +15) Zavrsni ispit : 30 Ukupno: 100 poena

Ispit je u elektronskoj  i usmenoj formi.

 Poslednja izmena: petak, 27. septembar 2019., 11:46