Silabus

 

 

 

Пословни фаултет

Назив предмета: Немачки језик  3

Наставник:Весна  Челик Бабић

Статус предмета:oбавезан

Година: четврта

Семестар: зимски

Број часова (предавања+вежбе): 2+1

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је развијање вештине слушања, читања, писања и говора на нивоу А1.2 према Заједничком европском реферeнтном оквиру за језике, као и упознавања са културом и обичајима Немачке, Аустрије и Швајцарске. Акценат је на оспособљавању студента да разуме и користи једноставне фразе из свакодневног говора. Након завршеног нивоа А1.2 студент може да: тражи и пружи информације о правцу кретања, опише место становања, искаже активности у прошлости, напише личну биографију, обави кратак пословни телефонски разговор, одговори на понуду за посао, објасни здраствене проблеме, пружи савете, резервише путовање и постави корисна питања током путовања.

Садржај предмета

У оквиру зимског семестра предвиђено је да се пређу лекциje:

Lektion 7:Willkommenin Berlin

Lektion 8: Zimmer, Küche, Bad

Lektion 9: Was ist passiert?

Недеља

Тема/активност

I

Распитивање о правцу кретања.

II

Јавни објекти. Превозна средства.Предлози са дативом.

III

Информације о правцу кретања. Императив за друго лице једнине и персирање.

IV

Знаменитости Берлинаи Београда. Писање мејла.

V

Разумевање и писање туристичких понуда.

VI

Просторије. Описивање стана.

VII

Намештај и услови живота. Разумевање огласа за издавање некретнина.

VIII

Потрага за станом. Изражавање жеља и могућности. Модални глаголи können и wollen.

IX

Селидба. Облици и употреба прошлог времена.

X

Разговори о прошлости. Активности током викенда. Перфекат глагола са sein.

XI

Биографија познатих личности. Перфекат глагола са раздвојивим префиксом.

XII

Писање личне биографије. Перфекат глагола са нераздвојивим префиксом и глагола на –ieren..

XIII

Распоред дневних активности у прошлости.

XIV

Утврђивање градива.

XV

Први колоквијум.

Методе извођења наставе: текстуалне и аудио презентације, групни и индивидуални рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)[1]

Предиспитне обавезе

Поена

 

Завршни испит

поена

Предиспитне обавезе

10

Испит (усмени)

30

Колоквијум I

30

 

 

Колоквијум II

30

Укупно (70 + 30)

100

Начин оцењивања

Поени

Оцена

 

51 – 60

6 (шест)

61-70

7 (седам)

71-80

8 (осам)

81-90

9 (девет)

91-100

10 (десет)

 

[1] Обзиром да је предмет двосеместралан бодовање обухвата зимски и летњи семестар.

 

 

 

 

 

 

Пословни факултет

Назив предмета: Немачки језик 3

Наставник:  Весна Челик Бабић

Статус предмета: обавезан

Година: четврта

Семестар: летњи

Број часова (предавања+вежбе): 2+1

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је развијање вештине слушања, читања, писања и говора на нивоу А1.2 према Заједничком европском реферeнтном оквиру за језике, као и упознавања са културом и обичајима Немачке, Аустрије и Швајцарске. Акценат је на оспособљавању студента да разуме и користи једноставне фразе из свакодневног говора. Након завршеног нивоа А1.2 студент може да: тражи и пружи информације о правцу кретања, опише место становања, искаже активности у прошлости, напише личну биографију, обави кратак пословни телефонски разговор, одговори на понуду за посао, објасни здраствене проблеме, пружи савете, резервише путовање и постави корисна питања током путовања.

Садржај предметa

У оквиру летњег семестра предвиђено је да се пређу лекциje:

Lektion 10: Ich arbeite bei...

Lektion 11: Gesund und fit

Lektion 12: Schönes Wochende

Недеља

Тема/активност

I

Људи на послу.

II

Занимања. Предности и недостаци. Утврђивање прошлог времена.

III

Разумевање огласа за посао. Модални глагол müssen. Понављање редних бројева.

IV

Пројекат Огласи за посао у нашем граду.

V

Пословни телефонски разговор.

VI

Делови тела. Вежбе опуштања.

VII

Код лекара. Модални глаголи dürfenиsollen.

VIII

Заказивање лекарског термина. Саопштавање тегоба. Одговори са Ja, NeinиDoch.

IX

Активности које користе и штете здрављу. Пружање савета. Императив другог лица множине.

X

Туристичке дестинације.

XI

Резервисање путовања. Предлози са дативом и акузативом.

XII

Куповина авионске или возне карте. Личне заменице у акузативу.

XIII

На рецепцији. Разговор о времену.

XIV

Планирање излета. Пројеката „Туриста у Вашем граду“.

XV

Други  колоквијум.

Литература:

Уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и 2 CD-а на којима су сви аудио текстови из радне свеске и вежбе изговора):

Köker, А. , C. Lemke, L. Rohrmann, T.Schering. 2002. Berliner Platz 1neu. Langenscheidt: Berlin.

Методе извођења наставе: презентације, групни и индивидуални рад, рад у пару.

Оцена  знања (максимални број поена 100)[2]

Предиспитне обавезе

Поена

 

Завршни испит

поена

Предиспитне обавезе

10

Испит (усмени)

30

Колоквијум I

30

 

 

Колоквијум II

30

Укупно (70 + 30)

100

Начин оцењивања

Поени

Оцена

 

51 – 60

6 (шест)

61-70

7 (седам)

71-80

8 (осам)

81-90

9 (девет)

91-100

10 (десет)

[1] Обзиром да је предмет двосеместралан бодовање обухвата зимски и летњи семестар.

  

 


Last modified: Wednesday, 7 October 2015, 1:25 PM