Silabus

Пословни факултет

Назив предмета: Немачки језик 1

Наставник: Весна  Ћурчић/ Катарина Милосављевић

Статус предмета: oбавезан

Година:трећа

Семестар: зимски

Број часова (предавања+вежбе): 2+1

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је развијање вештине слушања, читања, писања и говора на нивоу А1.1 према Заједничком европском реферeнтном оквиру за језике, као и упознавања са културом и обичајима Немачке, Аустрије и Швајцарске. Акценат је на оспособљавању студента да разуме и користи једноставне фразе из свакодневног говора. Након завршеног нивоа А1.1 студент може да: представи себе и друге, опише садашње активности, свакодневне обавезе и навике, објасни шта воли а шта не воли од јела и пића, позове некога на догађај (нпр. у позориште, биоскоп, на утакмицу, рођендан), опише своју породицу.

Садржај предмета

У оквиру зимског семестра предвиђено је да се пређу лекциje:

Lektion 1: Hallo!

Lektion 2: Wie geht´s?

Lektion 3: Was kostet das?

Недеља

Тема/активности

I

Абецеда и гласови немачког језика.

II

Поздрављање приликом сусрета и на растанку. Представљање другима.

III

Градови и државе.Презент правилних глагола. Интонација.

IV

Представљање других. Личне заменице. Записивање имена.

V

Брачно стање, занимања, студије, расположења. Ред речи.

VI

Колоквијум I

VII

Предмети око нас. Одређени и неодређени члан у номинативу.

VIII

Предмети око нас. Негација глагола и именице.

IX

Наручивање и тражење рачуна.

X

Понављање. Презент неправилих глагола.

XI

Припрема за колоквијум

XII


Колоквијум II


XIII


Годишња доба и месеци. Датуми и редни бројеви

XIV

Прослава рођендана. Писање позивнице. Исказивање најлепших жеља. Претерит глагола sein и haben.

XV

Понављање градива

Литература:

Уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и 2 CD-а на којима су сви аудио текстови из радне свеске и вежбе изговора):

Köker, А. , C. Lemke, L. Rohrmann, T.Schering. 2002. Berliner Platz 1neu. Langenscheidt: Berlin.

Методе извођења наставе: презентације, групни и индивидуални рад, рад у пару, лудичке активности.
Пословни факултет

Назив предмета: Немачки језик 1

Наставник: Весна   Челик  Бабић

Статус предмета: обавезан

Година: трећа

Семестар: летњи

Број часова (предавања+вежбе): 2 +1

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је развијање вештине слушања, читања, писања и говора на нивоу А1.1 према Заједничком европском реферeнтном оквиру за језике, као и упознавања са културом и обичајима Немачке, Аустрије и Швајцарске. Акценат је на оспособљавању студента да разуме и користи једноставне фразе из свакодневног говора. Након завршеног нивоа А1.1 студент може да: представи себе и друге, опише садашње активности, свакодневне обавезе и навике, објасни шта воли а шта не воли од јела и пића, позове некога на догађај (нпр. у позориште, биоскоп, на утакмицу, рођендан), опише своју породицу.

Садржај предмета

У оквиру летњег семестра предвиђено је да се пређу лекциje:

Lektion 4: Wie spät ist es?

Lektion 5: Was darf's sein?

Lektion 6: Familienleben

Недеља

Тема/активност

I

Распитивање о тачном времену. Саопштавање тачног времена.

II

Распоред дневних активности.Дани у недељи.

III

Презент глагола са раздвојивим префиксом.

IV

Време отварања и затварања јавних објеката.

V

Дешавања у граду. Позивање и прихватање позива. Делови дана.

VI

Куповина намирница. Мере и тежина. Боје.

VII

Једнина и множина намирница. Одређени и неодређени члан у акузативу.

VIII

Оброци у току дана. Глаголи са раздвојивим префиксом.

IX

Куварски рецепти и кулинарски савети. Негација именице у акузативу.

X

Називи за храну у различитим областима немачког говорног подручја.

XI

Одлазак  у ресторан. Модални глагол mögen.

XII

Чланови породице. Присвојни члан у акузативу.

XIII

Годишња доба и месеци. Датуми и редни бројеви.

XIV

Прослава рођендана. Писање позивнице. Исказивање најлепших жеља. Претерит глагола seinиhaben.

XV

Други колоквијум.

Литература:

Уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и 2 CD-а на којима су сви аудио текстови из радне свеске и вежбе изговора):

Köker, А. , C. Lemke, L. Rohrmann, T.Schering. 2002. Berliner Platz 1neu. Langenscheidt: Berlin.

Методе извођења наставе: презентације, групни и индивидуални рад, рад у пару, лудичке активности.

Оцена  знања (максимални број поена 100)[1]

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

поена

Предиспитне обавезе

10

Испит (усмени)

30

Колоквијум I (тест 1+2)

15+15

Колоквијум II

15+15

Укупно (70 + 30)

100

Начин оцењивања

Поени

Оцена

51 – 60

6 (шест)

61-70

7 (седам)

71-80

8 (осам)

81-90

9 (девет)

91-100

10 (десет)

 

 [1]С бзиром да је предмет двосеместралан бодовање обухвата зимски и летњи семестар.


Last modified: Saturday, 14 October 2017, 11:16 PM