Silabus

1. Verovatnoća slučajnog događaja

2. Uslovna verovatnoća i nezavisnost

3. Diskretna slučajna promenljiva-Neprekidna slučajna promenljiva

4.Parametri ili brojne karakteristike  slučajnih promenljivih

5.  Raspodele diskretne  slučajne promenljive - Raspodele neprekidne slučajne promenljive

6. Kolokvijum

7.  Matematička statistika-osnovni pojmovi

8.  Parametri ili brojne karakteristike u statistici

9. Ocene parametara raspodele

10.  Testiranje hipoteza-neparametarskih

11.Testiranje hipoteza-parametarskih

12. Kolokvijum

13. Sistematizacija teorije

14. Sistematizacija teorije

15. Test iz teorije


Last modified: Wednesday, 3 October 2018, 11:28 AM