Silabus

 

 

 

Пословни факултет

Назив предмета: Немачки језик I

Наставник: Весна Ћурчић

Статус предмета: oбавезан

Година:  трећа

Семестар: зимски

Број часова (предавања+вежбе): 2+1

Циљ и исход предмета је усвајање вештина у коришћењу немачког језика на нивоу А1 према Заједничком европском реферeнтном оквиру за језике. Акценат је  на развијању граматичке, социолингвистичке, стратегијске компетенције и компетенције на нивоу дискурса. Настава обухвата читање, слушање, писање, конверзацију и  обрађивање стручне терминологије.

Садржај предмета. У оквиру зимског семестра предвиђено је да се пређу лекциje:

Lektion 1: Hallo!

Lektion 2: Wie geht´s?

Lektion 3: Was kostet das?

Недеља

Тема/активности

I

Абецеда и гласови немачког језика.

II

Поздрављање приликом сусрета и на растанку. Представљање. Глагол sein.

III

Презент правилних глагола. Наглашавање речи.

IV

Личне заменице. Записивање имена.

V

Где живите?Лични подаци. Ред речи.

VI

Како се постављају питања. Бројеви до 200.

VII

Одређени и неодређени члан у номинативу.

VIII

Глаголи са раздвојивим префиксом.

IX

Негација глагола и именице.

X

Презент неправилих глагола.

XI

Бројеви до милион.

XII

Разумевање телефонског позива.

XIII

Сложенице.

XIV

Припрема за колоквијум.

XV

Први колоквијум.

Литература:

A. Köker, C. Lemke, L. Rohrmann, T.Schering: Berliner Platz 1, Langenscheidt, Berlin, 2002.

Методе извођења наставе: предавање, вежбе, презентације

Оцена  знања (максимални број поена 100)[1]

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

поена

Присуство настави и активност

10

Испит (усмени)

30

Колоквијум I

30

Колоквијум II

30

Укупно (70 + 30)

100

Начин оцењивања

Поени

Оцена

51 - 60

6 (шест)

61-70

7 (седам)

71-80

8 (осам)

81-90

9 (девет)

91-100

10 (десет)

  

Пословни факултет

Назив предмета: немачки језик  I

Наставник: Весна Челик Бабић

Статус предмета: обавезан

Година: трећа

Семестар: летњи

Број часова (предавања+вежбе): 2 +1

Циљ и исход предмета је усвајање вештина у коришћењу немачког језика на нивоу А1 према Заједничком европском реферeнтном оквиру за језике. Акценат је  на развијању граматичке, социолингвистичке, стратегијске компетенције и компетенције на нивоу дискурса. Настава обухвата читање, слушање, писање, конверзацију и  обрађивање стручне терминологије.

Садржај предмета. У оквиру летњег семестра предвиђено је да се пређу лекциje:

Lektion 4: Wie spät ist es?

Lektion 5: Haben wir alles?

Lektion 6: Guten Appetit!

Недеља

Тема/активност

I

Распитивање о тачном времену. Саопштавање тачног времена.

II

Хоби и активности у слободно време. Дани у недељи.

III

Презент глагола са раздвојивим префиксом.

IV

Свакодневница. Распоред  дневних активности.

V

Куповина намирница. Мере и тежина.

VI

Одређени и неодређени члан у акузативу.

VII

Оброци у току дана.

VIII

Глаголи са раздвојивим префиксом.

IX

Правила за грађење множине именица.

X

Негација именице у акузативу.

XI

Модални глаголи können и ssen.

XII

Јело и пиће. Одлазак  у ресторан. Модални глагол mögen.

XIII

Императив

XIV

Припрема за колоквијум.

XV

Други колоквијум.

Литература:

A. Köker, C. Lemke, L. Rohrmann, T.Schering: Berliner Platz 1, Langenscheidt, Berlin, 2002.

Методе извођења наставе: предавање, вежбе, презентације

Оцена  знања (максимални број поена 100)[2]

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

поена

Предиспитне обавезе

10

Испит (усмени)

30

Колоквијум I

30

Колоквијум II

30

Укупно (70 + 30)

100

Начин оцењивања

Поени

Оцена

51 – 60

6 (шест)

61-70

7 (седам)

71-80

8 (осам)

81-90

9 (девет)

91-100

10 (десет)

[1] Обзиром да је предмет двосеместралан бодовање обухвата зимски и летњи семестар.


Last modified: Wednesday, 21 September 2016, 5:08 PM