Silabus

Kriptologija 1, 8 ESPB, Fond časova 3+2

 1. Osnovi zaštite informacija
 2. Principi kriptologije, kao nauke o tajnom komuniciranju
 3. Klasični šifarski sistemi
 4. Apsolutno tajni šifarski sistemi
 5. Simetrični sekvencijalni šifarski sistemi
 6. Simetrični blokovski šifarski sistemi
 7. Modularna aritmetika
 8. Diffie-Helman razmena tajnih ključeva
 9. Asimetrični šifarski sistemi
 10. Infrastruktura sistema sa javnim ključevima
 11. Heš funkcije
 12. Primena heš funkcija
 13. Kontrola pristupa - autentifikacija
 14. Kontrola pristupa - autorizacija
 15. Praktične realizacije

Pojam kriptologije kao nauke o tajnom komuniciranju

Šenonova informaciona teorija tajnog komuniciranja

Klasični šifarski sistemi

Perfektni šifarski sistemi i tačka jedinstvenosti

Matematičke osnove kriptologije: grupe, polja, polinomi nad konačnim poljima,

Kolokvijum I

Pojam simetričnih šifarskih sistema

Sekvencijalne i blokovske šifre

Generatori pseudoslučajnih nizova

Implementacija i testiranje generatora slučajnih i pseudoslučajnih nizova

Matematičke osnove asimetričnih šifarskih sistema: jednosmerne funkcije

Kolokvijum II

Pojam asimetričnih šifarskih sistema

RSA šifarski sitem

Primena asimetričnih šifara

Last modified: Sunday, 11 February 2018, 8:13 PM