Silabus

ITALIJANSКI JEZIК 1 – prvi semestar


Predmet Italijanski jezik 1 predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1.1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih ppotreba.


Nedelja           Sadržaj

I                      Predstavljanje, pozdravljanje i izražavanje nacionalnosti

II                     Italijanski alfabet, glagoli avere i essere 

III                     Glagol chiamarsi u jednini, brojevi, građenje negacije; VEŠTINA SLUŠANJA-test

IV                    Rod i broj imenica, prezent pravilnih glagola


V                     Prezent glagola stare, fare i andare. Priprema za 1. test

VI                     1.test

VII                    Jednina i množina imenica i prideva

VIII                   Određeni član 

IX                     Mi piace/ Non mi piace ,  Izrazi za poručivanje ; VEŠTINA ČITANJA-test             

X                      Glagoli preferire, capire  i finire,  Chedere un permesso, Chiedere di fare qualcosa

XI                      Izrazi za meru ( težina, količina..), Ci+verbo . Priprema za 2.test

XII                  2.test i popravni termin za 1.test

XIII                   Konverzacija-pripreme za usmeni

XIV                  Priprema za kolokvijum

XV                  Popravni termin za 2.test

 

Udžbenik - L'italiano all'universita 1

Lekcije: Unita 1-Ciao, io sono Ana. E tu?, Unita 2-Lavori o studi?, Unita 3-Una bottiglia d'acqua per favore.

 

ITALIJANSКI JEZIК 1 - drugi semestar


Nedelja           Tema/aktivnost

I                      Chiedere informazioni stradali;indicare le direzioni e la posizione

II                     I verbi modali: potere, dovere, volere.


III                    Uso di andare come verbo di movimento; Articoli indeterminativi. DIKTAT

IV                    Il verbo sapere, Localizzare nello spazio
 

V                        C'e/ Ci sono. Priprema za 3.test            

VI                     3.TEST

VII                  Preposizioni articolate

VIII                Descrivere azioni abituali

IX                  Espresioni riferite al tempo; Veština PISANJA

X                    Verbi riflessivi

XI                  Averbi di frequenza. Priprema za 4. test

XII                 4.TEST i popravni termin za 3.test

XIII                Konverzacija; priprena za usmeni   

XIV                Priprema za kolokvijum

XV                  Popravni termin za 4.test

 

Udžbenik - L'italiano all'universita 1

Lekcije: Unita 4- Vado a piedi o predno l'autobus?, Unita 5- Dove abiti?, Unita 6-La mia giornata a Firenze.

____________________________________________________________________

Završni ispit: Кonverzacija na teme iz lekcija

Last modified: Tuesday, 3 March 2020, 1:21 PM