Silabus

Cilj predmeta
Upoznavanje studenata sa hardverskom i softverskom arhitekturom i organizacijom računarskih sistema. Upoznavanje se osnovnim komponentama računarskih sistema, njihovom ulogom i principima rada. Razumevanje uloge sistemskog softvera i odnosa sa korisničkim softverom. Razumevanje uloge programskih jezika višeg nivoa i njihovih prevodilaca. Upoznavanje sa alatima za brz razvoj softvera.

Ishod predmeta
Teorijska i praktična znanja vezana za rad računarskih sistema. Poznavanje rada sa binarnim i heksadecimalnim brojnim sistemom. Razumevanje funkcionisanja računarskih procesora i sistema. Razumevanje uloge i funkcija operativnih sistema, kao i njihove klasifikacije. Prevođenje algoritamskog rešenja problema u programski kod i računarske instrukcije.
Teorijska i praktična znanja vezana za rad računarskih sistema. Poznavanje rada sa binarnim i heksadecimalnim brojnim sistemom. Razumevanje funkcionisanja računarskih procesora i sistema. Razumevanje uloge i funkcija operativnih sistema, kao i njihove klasifikacije. Prevođenje algoritamskog rešenja problema u programski kod i računarske instrukcije.

Tema/aktivnost

 1. Binarni i heksadecimalni brojni sistem, prevođenje i aritmetičke operacije.
 2. Logička kola i operacije.
 3. Arhitektura procesora.
 4. Komponente i organizacija računarskog sistema.
 5. Firmver i softver.
 6. Kolokvijum I
 7. Operativni sistemi računara.
 8. Upravljanje procesima i memorijom.
 9. Primene i klasifikacija operativnih sistema.
 10. Sistemi fajlova i upravljanje podacima.
 11. Kolokvijum II
 12. Programiranje računara i programski jezici.
 13. Interpreteri i prevodioci.
 14. Četvrta generacija programskih jezika.
 15. Alati za modelovanje, generisanje i brz razvoj softvera.


Last modified: Wednesday, 21 February 2018, 9:52 AM