Silabus

Plan i program rada po nastavnim sedmicama:

I

Uvod i osnovi prava

II

Obligaciono pravo sa posebnim osvrtom na ugovore

III

Dejstvo i prestanak obligacionih ugovora i ostali izvori obligacija

IV

Savremeno poslovno pravo

V

Osnovni subjekti poslovnog prava kod nas

VI

I kolokvijum

VII

Pravo intelektualne svojine u sajber prostoru

VIII

Autorskopravna zaštita računarskih programa i softvera

IX

Elektronska uprava kao novi vid interaktivnog pravno-ekonomskog života 

X

Elektronsko poslovanje u sajber prostoru

XI

Kriminalne aktivnosti elektronskog poslovanja u sajber prostoru

XII

II kolokvijum

XIII

Pravni okvir Republike Srbije za borbu protiv kriminalnih aktivnosti u sajber prostoru

Pojmovno određenje dark weba i zaštita ličnih podataka

XIV

Analiza kaznenog zakonodavstva za kompjuterski i cyber kriminal

XV

Zloupotreba sajber okruženja kao oblik računarskog maltretiranja

Opasnost upotrebe sajber prostora od strane mladih

Last modified: Friday, 1 March 2019, 4:35 PM