Pravo

I

Pojam i glavni elementi države; Glavne vrste funkcija državne vlasti i njena organizacija

II

Oblici državnog uređenja i političkog režima; Pravna država-vladavina prava

III

Pojam i vrste prava i pravni sistemi; Pravna norma; Vrste pravnih akata

IV

Pravni subjekti; Pasivna i aktivna pravna sposobnost; Objekt prava

V

Pojam regionalnih integracija i uvod u osnove pravnog i institucionalnog sistema EU

VI

Kolokvijum I

VII

Osnove stvarnog prava; Pojam i vrste stvari

VIII

Pravo svojine i založno pravo

IX

Pojam obligacija i osnovni ugovori obligacionog prava

X

Subjekti i elementi poslovnog prava

XI

Vrste privrednih društava

XII

Kolokvijum II

XIII

Ugovori poslovnog prava

XIV

Rešavanje poslovno-pravnih sporova

XV

Hartije od vrednosti

Last modified: Wednesday, 26 February 2014, 12:21 PM