Podaci o predmetu i strukutra ispita

Ovde ne upisivati ništa

Nastavni kadar

Sistem bodovanja:
Profesor Asistent Aktivnost Poeni
prof. dr Vule Mizdraković
Maja Gligorić, master
Prisustvo na predavanjima i vežbama (5 poena)
Dodatne aktivnosti (5 poena)
10
email: vmizdrakovic@singidunum.ac.rs email: mgligoric@singidunum.ac.rs Prvi kolokvijum 30
Konsultacije: OVDE
Konsultacije: OVDE
 
Drugi kolokvijum 30


Kvalifikacioni test/Završni deo 30
Ukupno poena 100
Termin nastave: Formiranje konačne ocene:
Predavanja: OVDE
Vežbe: OVDE
broj poena < 50 ocena 5


51-60 poena ocena 6


61-70 poena ocena 7


71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9


91-100 poena ocena 10
Struktura ispita:
  • I kolokvijum/deo ispita: Kolokvijum se polaže elektronski, 30 pitanja sa više ponuđenih odgovora, obuhvata gradivo iz predmetnog udžbenika do lekcije: Knjigovodstvena dokumentacija.

  • II kolokvijum/deo ispita: Kolokvijum se polaže elektronski 30 pitanja sa više ponuđenih odgovora. Knjigovodstvene promene će biti postavljene u obliku pitanja. 

Na primer: Prema izvodu broj 1, izmirena je obaveza prema dobavljačima u iznosu od 100.000: 

a) Račun 241-Tekući račun duguje 100.000

b) Račun 241-Tekući račun potražuje 100.000

c) Račun 435 - Dobavljači duguje 100.000

d) Račun 435 - Dobavljači potražuje 100.000

II kolokvijum obuhvata gradivo iz predmetnog udžbenika od lekcije Pribavljanje kapitala, zaključno sa lekcijom Troškovi naknada zarada.

  • Završni deo ispita se polaže u pismenom obliku u prostorijama fakulteta. Sastoji se isključivo iz zadataka, teorijskih pitanja neće biti. Sledi struktura zadatka: 
  • I zadatak: lekcija Evidencija robe (nabavka i kalkulacija robe)
  • II zadatak: lekcija Troškovi amortizacije ili lekcija Troškovi materijala
  • III zadatak: lekcije Evidencija robe (prodaja i razlika u ceni) i lekcija Evidencija potraživanja od kupaca ili  lekcija Vremenska razgraničenja. 

Jedan zadatak se može sastojati iz više knjigovodstvenih promena. Na ispitu morate imati indeks, digitron i možete odštampati kontni okvir ukoliko vam je potreban zbog brojeva računa (na kontnom okviru ne sme ništa biti napisano). Na ispitnom zadatku ćete imati nacrtane tabele koje su potrebne za obračune.

Zbog novonastale situacije, ostvareni poeni iz prethodne godine biće priznati do poslednjeg ispitnog roka - oktobra. 


Literatura:

  • Udžbenik: Z. Petrović, K. Vićentijević, N. Stanišić, "Računovodstvo", Univerzitet Singidunum, Beograd
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbiLast modified: Sunday, 24 May 2020, 3:16 PM