Silabus

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ

Студијски програм: Основне академске студије, Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту

Професор: Доц др Бранислав Банић

Назив предмета: Самоодбрана

Година и семестар: IV година VIII семестар (Oктобар-Јануар)

Статус предмета: Обавезaн.

Место извођења наставе: Теоретски део у А 12 od 9h-12h (Данијелова 32), практични део у Завод за спорт и медицину спорта (Кнеза Вишеслава 72) od 12 i 30h do 14 i 30h

Број часова активне наставе недељно (П+В): 3+3

Школска година: 2019/2020

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.

ЦИЉ И ИСХОД

Циљ:

Циљ предмета Стицање знања о теорији, тренингу, техници, тактици, методици и стручној пракси у елементима борилачких спортова који се могу успешно применити у самоодбрани. Стицање основних знања о теорији, тренингу, техници, тактици, методици и стручној пракси у борилачким спортовима који се изучавају у оквиру предмета.


Исход:

Исход предмета Методичко овладавање моторичким знањима и вештинама техничким елементима борилачких спортова који се успешно могу применити у самоодбрани од различитих начина напада и напада различитим предметима. Методичко овладавање моторичким знањима и вештинама техничким елементима борилачких спортова који се изучавају у оквиру предмета.

 

 

 

ОПИС ПРЕДИСПИТНИХ И ИСПИТНИХ ОБАВЕЗА

 

Практична настава: Обрађује предвиђену тематику из плана и програма, уз одржавање два колоквијума (елементи самоодбране). Теоријски колоквијуми (тестови): Садрже пређено градиво из историјата борилачких вештина (први колоквијум), самоодбране (други колоквијум), обједињено градиво (испит). Ради се писмено и пролазност је са 55 %. Интерактивна настава: Обухвата самосталну припрему студента за теоријска предавања, активност у настави, ангажовање на научном или стручном пројекту који се реализује у оквиру предмета. Теоријски испит: Полаже се писмено и обухвата пређено градива (са положеним колоквијумима). Консултације: Реализују се уторком (0д 10 до 11 часова у просторијама у Данијеловој 32).

 

УЏБЕНИК И ДОПУНСКА ЛИТЕРАТУРА

 

Обавезна

1.       Банић, Б. (2018). Самоодбрана. Београд: Факултет за спорт и менаџмент у спорту, Универзитета Сингидунум.

Допунска

2.       Братић, М., Нуркић, М. (2011). Самоодбрана. Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.

3.       Братић, М. (2003). Џудо. Ниш: СИА.

4.       Ћирковић, З. (2007). Теорија борења. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.

5.       Обадов, С. (2005). Џудо. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

6.       Обадов, С., Тривић, Т., Јовичић, А. (2010). Рвање грчко-римским и слободним стилом. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

7.       Ћирковић, З., Јовановић, С., Касум, Г. (2009). Борења. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.

 

Last modified: Sunday, 15 December 2019, 12:01 PM