Silabus

Film, drama  and literature II 

 

week 1

Charles Dickens, Oliver Twist (excerpts), poetryUlysses,  by Alfred Tennyson, and Dolores, by  Swinburne

week 2 

the novel, Octopus, by Franks Norris (excerpts), poetry: Pioneers! 0 PIONEERS!, by Walt Whitman

week 3 Mrs Dalloway, by Virginia Woolf, poetry: the Hound of Heaven, by Francis Thompson

week 4  

The Sun also rises (excerpts) by Ernest Hemingway, poetry: Dust of Snow by Robert Frost 

week 5 

James Joyce The Portrait of the Artist as a young Man (excerpts), poetry:   "The Love Song of Alfred Prufrock",  The Waste Land,  and  Prelude by T. S.

week 6    the first mid-term exam

week 7  

 Tenessee Williams,  The Streetcar named Desire,  poetry:  William Butler Yeats, Among Schoolchildren“ , „Two songs from a play

week 8 .   Jerome David Salinger, The Catcher in the Rye (еxcerpts). Ezra Pound  The Station Metro

week 9   drama: Arthur Miller, The Crucible,  

week 10  John SteinbeckEast of Eden (еxcerpts).

week 11.  Derek Walcott „Omeros

week 12.  Doris Lessing  The Golden Notebooks, 

week 13 Salman Rushdie, The Fury,
ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ

СИЛАБУС ЗА 2. годину


 

1. НЕДЕЉА

• Књижевноисторијска периодизација.

• Поетика.

• Поетичке одлике.

• Локализација текста.

            * (функционална примена појмова у контексту романтичарске и реалистичке

                поетике; рад на одабраним текстовима)

 

2. НЕДЕЉА

• Текст.

• Контекст.

• Одломак целина.

• Прототекст.

• Метатекст.

• Интертекстуалност.

            * (функционална примена појмова у анализи одабраних текстова)

 

3. НЕДЕЉА

• Тема.

• Мотив и врсте мотива

             (статички, динамички, асоцијативни; лајтмотив; интернационални мотиви).

            * (функционална примена појмова у анализи одабраних текстова)

 

4. НЕДЕЉА

• Стилско-језичка средства у контексту тумачења.

* (тематско-мотивска функција стилских и језичких средстава у контексту 

    тумачења; рад на тексту)

 

5. НЕДЕЉА

• ЛИРИКА (субјективност, емоционалност, сажетост, ритмичност, доминација 1. лица и

  непосредног исказивања емоција, сликовитост, поетски језик...)

• Композиција лирског дела.

• Лирски субјекат.

• Версификација/метрика.

• Стих (и проза). Врсте стиха.

• Ритам.

• Строфа. Врсте строфа.

• Цезура.

• Опкорачење.

• Рима и врсте риме.

 

*(унутрашњи приступ тумачењу лирског дела у односу на особеност књижевног

  рода и жанровских карактеристика; рад на тексту)

 

6. НЕДЕЉА

1. КОЛОКВИЈУМ


 

7. НЕДЕЉА

ЕПИКА (привидна објективност, наративност, опширност, традиционална примена 3. лица казивања, разгранатост фабуле...).

• Композиција епског дела.

• Писац, приповедач / наратор.

• Књижевни лик и књижевни јунак.

• Књижевна мотивација.

• Ретардација.

• Епизода.

• Епско понављање. 

• Форме приповедања, технике приповедања и облици приказивања.

• Нарација.

• Хронолошко приповедање.

• Ретроспекција.

• Антиципација.

• Монолог.

• Унутрашњи монолог.

• Доживљени говор.

• Дијалог.

• Портрет.

• Карактеризација.

• Пејзаж.

• Екстеријер.

• Ентеријер.

 

*(унутрашњи приступ тумачењу епског дела у односу на особеност књижевног

   рода и жанровских карактеристика; рад на тексту)

 

8. НЕДЕЉА

ДРАМА (сукоб/агон, акција, драмска радња, присуство драмских ликова, усмереност ка разрешењу сукоба, доминација дијалошке форме приповедања...).

• Структура и композиција драме.

• Особености драмских књижевних врста.

• Трагедија.

• Комедија (комедија карактера, комедија интриге/ситуације, комедија нарави).

• Драма у ужем смислу.

• Драмски правци XX века у односу на традиционалне одлике жанрова.

• Теорија о три драмска јединства (генеалогија).

• Протагонист, антагонист.

• Антидрама.

• Антијунак.

• Етапе развоја радње у драми.

• Реплика.

• Ремарке (дидаскалије).

• Чин.

• Сцена.

 

*(унутрашњи приступ тумачењу драмског дела у односу на особеност

   књижевног рода и жанровских карактеристика; рад на тексту)

 

9. НЕДЕЉА

• Утврђивање савладаних књижевнотеоријских појмова и приступа тумачењу кроз

  израду задатака.

• Структурирање теста на основу урађених задатака.

 

10. НЕДЕЉА

• Решавање тестова које су групе студената на претходном часу конципирале. Анализа задатака, структуре теста, начина бодовања и нејасних питања у вези са савладаним градивом.

 

11. НЕДЕЉА

• Књижевноисторијска периодизација (од реализма до постмодернизма).

• Генеалогија књижевних жанрова.

 

12. НЕДЕЉА

2.КОЛОКВИЈУМ

 

13. НЕДЕЉА

• Методологија проучавања књижевности.

• Позитивизам.

• Феноменологија.

• Структурализам.

• Теорија рецепције.

 

14. НЕДЕЉА

• Плурализам метода и њихов суоднос.

• Нова критика (New criticism).

 

15. НЕДЕЉА

Науке о књижевности.

Теорија књижевмости, историја књижевности, књижевна критика и њихов суоднос у контексту разумевања/тумачења књижевног дела.
    Last modified: Tuesday, 21 May 2019, 3:46 PM