Obaveštenja

Uslovi i opcije za polaganje ispita

 
Picture of Aleksandar Đorđević
Uslovi i opcije za polaganje ispita
by Aleksandar Đorđević - Friday, 31 January 2020, 4:45 PM
 

Poštovane kolege, 

Da bi studenti koji su u ispitnom roku prijavili ispit iz predmeta Marketing isti i položili, potrebno je da ispune sledeća dva uslova:

1. Da polože prvi i drugi deo gradiva (sa po minimum 15 bodova).

2. Da u ukupnom zbiru bodova sa prvog, drugog i trećeg dela gradiva imaju minimum 51 bod (uz ispunjen uslov pod rednim brojem 1).

Bodovi za prisustvo i aktivnost se dodaju na bodove tek nakon ostvarene prelazne ocene tj. minimuma od 51 boda.


Za polaganje bilo kog dela gradiva neophodna je prijava ispita. Bez prijave nije moguće pristupiti polaganju i nije moguće evidentirati ocenuUkoliko je student prijavio ispit, pristupio polaganju, i zaključno sa danom ispita ima ispunjena gore dva navedena uslova, u tom ispitnom roku će mu u sistem biti evidentirana ocena. Studenti koji nisu zadovoljni stečenom ocenom, mogu poništiti ispit i polagati ponovo u narednim rokovima. 

Svi stečeni bodovi važe tokom cele školske godine, s napomenom da se samo poslednji ostvareni rezultat uzima u obzir.  

 

Studenti mogu polagati ispit u narednim ispitnim rokovima na jedan od dva načina:

a)      Elektronski (test na računaru). U ovom slučaju studenti polažu ukupno tri dela gradiva (kao što je predstavljeno na stranici predmeta).

Bodovi stečeni na testu važe u svim rokovima u akademskoj 2019/2020. godini. Studenti mogu popravljati tj. ponovo polagati određeni deo gradiva kako bi sakupili dovoljan broj bodova. U slučaju da se popravlja i ponovo radi određeni deo gradiva, uzima se u obzir samo poslednji ostvareni rezultat na testu (na primer: neko izlazi kako bi popravio ranije stečeni rezultat, istom prilikom moguće je da ostvari manji broj bodova ili padne test – što u tom slučaju predstavlja rezultat koji se uzima u obzir). Studenti koji odaberu da polažu ispit putem kolokvijuma ne mogu usmeno dopuniti deo gradiva u slučaju da im nedostaje neki bod za višu ocenu.

b)      Usmeno. Student može odabrati da usmeno polaže ispit. U tom slučaju potrebno je profesoru na email adjordjevic@singidunum.ac.rs najkasnije jedan dan pre zakazanog datuma ispita najaviti da je student odabrao da usmeno polaže ispit. Ispit se održava u istom terminu kada se održava i elektronski test, a profesor će studentu odgovorom na gore navedenu email poruku potvrditi precizan termin održavanja ispita. Ispit se polaže tako što će student iz sve tri oblasti ponuditi odgovore na postavljena pitanja koji će kvalitetom zadovoljiti kriterijum barem prelazne ocene.

Ispit se može polagati isključivo u celosti na način koji student odabere. Drugim rečima: ne može se polagati npr. jedan deo putem testa, a drugi deo usmenim putem. Ukoliko se student u nekom trenutku odluči na promeni način polaganja, ima tu mogućnost s tim što u tom slučaju polaže celokupno gradivo na način koji je odabrao.

U slučaju izbora da se ispit polaže putem testova nije potrebno najavljivati izbor putem emaila.

Bez obzira za koji se način polaganja odabere, položeni delovi ispita važe u tekućoj akademskoj godini. 


S poštovanjem, 


doc. dr Aleksandar Đorđević