Topic outline

 • Osnovi računarske tehnike / Poslovna informatika

  Informatika je danas zastupljena u svim obrazovnim i naučnim poljima i stoga ne čudi da predstavlja obavezan predmet na gotovo svim visokoškolskim ustanovama. Duboka ukorenjenost informatike u praksi nameće zahtev da se kroz obrazovni sistem stiču ne samo teorijska znanja već i konkretne informatičke tehnike i vešti ne. Kako se u našem okruženju dešavaju neprestane promene i kako se brzo menja informatička tehnologija ona predstavlja i nezaobilaznu oblast u domenu permanentnog obrazovanja, na kome se danas posebno insistira.

  Ispit se sastoji od III dela gradiva, pri čemu I i II deo obuhvataju praktične delove rađene na vežbama, a III deo predstavlja teorijski deo ispita.

  I deo obuhvata gradivo sa vežbi (I kolokvijum)

  • I deo se polaže u formi zadatka u Microsoft Word-u.
  • Zbirno je potrebno ostvariti najmanje 15 poena.

  II deo obuhvata gradivo sa vežbi (II kolokvijum):

  • II deo se polaze u formi zadatka u Microsoft Excel-u
  • Zbirno je potrebno ostvariti najmanje 15 poena.

  III deo predstavlja Završni ispit i obuhvata gradivo sa predavanja (Završni ispit) i polaže se u formi elektronskog testa.

  Na ispitu je moguće polagati svaki od III dela gradiva, pri čemu se na prva dva dela mora ostvariti minimum 15 poena.

  Poeni za prisustvo i projektni zadatak ulaze u sumarni broj poena tek kada se sakupi 51 poen na znanje (I+II+III deo gradiva).