Topic outline

 • Računarski sistemi

  Kratak cilj kursa

  Upoznavanje studenata sa matematičkim osnovama računarske tehnike, hardverskom organizacijom personalnog računara kroz prikaz njegovih najznačajnih komponenata, tehnologijom virtualizacije i upotrebom virtualnih mašina, kao i konceptima i konkretnim rešenjima operativnih sistema savremenih računara radi pravilnog konfigurisanja.


  Ispit se sastoji od III dela gradiva, pri čemu:

  I deo (I kolokvijum) obuhvata gradivo iz prezentacija sa predavanja i zadataka sa vežbi i polaže se u formi elektronskog testa ( Poglavlja I-IV udžbenika). (30 poena)

  II deo (II kolokvijum) obuhvata gradivo iz prezentacija sa predavanja i vežbi i prvi deo Linux kursa i polaže se u formi elektronskog testa (Cisco platforma za NDG Linux Essentials kurs). (30 poena)

  III deo (Završni ispit)   obuhvata gradivo iz prezentacija sa predavanja i vežbi i polaže se u formi  testa ili eseja ( Poglavlje VI i VII udžbenika)

  U završnom delu studenti mogu polagati projektni rad (10 poena) i gradivo iz prezentacija (20 poena)


  Način polaganja ispita:

      Uslov koji je potrebno ostvariti kako bi se položili I i II deo gradiva (I i II kolokvijum) iznosi najmanje 15 od 30 poena.
      Prva dva dela gradiva (I i II kolokvijum) se mogu polagati u toku semestra, a završni ispit u redovnom ispitnom roku sa regularnom prijavom ispita.
      U ispitnom roku je moguće polagati svaki od III dela gradiva.
      Poeni za prisustvo nastavi i seminarski rad (kompenzacija za prisustvo) ulaze u sumarni broj poena tek kada se sakupi 51 poen na znanje (I+II+III deo gradiva).

  Literatura:

      Violeta Tomašević, Osnovi računarske tehnike, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2012.
      Popović R., Branović I., Šarac M. „Operativni sistemi“, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011.
      Prezentacije sa stanice predmeta
      AVI fajlovi sa vežbi
      Cisco platforma za NDG Linux Essentials kurs