Topic outline

 • Digitalna forenzika

  Digitalna forenzika je hibridna nauka koja pruža stručnjacima sistematski pristup za vođenje sveobuhvatne istrage radi rešavanja računarskih zloupotreba. Potrebe za ovom vrstom eksperata je velika u mnogim korporacijama, advokatskim kancelarijama, osiguravajućim kompanijama i pravosuđu. Organizacije sada shvataju da dokazi dobijeni preko računara i od drugih digitalnih medija postaju sve relevantniji za osudu hakera i kriminalaca. Iako ovakvi digitalni dokazi mogu biti značajni, potrebno je pravilno voditi odgovarajuću istragu, jer u protivnom podaci mogu biti oštećeni i time njihov značaj može biti umanjen ili odbačen pred sudom. Kurs obuhvata principe i praksu digitalne forenzike. Društveni i pravni uticaj kompjuterske delatnosti: računarski kriminal, intelektualna svojina, pitanja privatnosti; rizike, ranjivosti i kontramere; metode i standarde za izvlačenje, čuvanje i deponovanje pravnih dokaza na sudu. Ovaj kurs pruža praktično iskustvo u različitim računarskim forenzičkim situacijama koje se primenjuju u stvarnom svetu. Studenti će naučiti različite aspekte digitalnih dokaza: načine otkrivanja nezakonitih ili nedozvoljenih aktivnosti na disku i oporavka datoteka od namerno oštećenih medija pomoću alata i tehnika za računarsku forenziku.


  Napomena:

  Poštovane kolege,

  U nastavku teksta slede detaljna uputstva za uspešno savladavnje gradiva na predmetu Digitalna forenzika ili Osnove digitalne forenzike.


  Za prvi kolokvijum predviđen je jedan elektronski test (do 15 poena) čija baza pitanja je formirana na osnovu 5 prezentacija koje se nalaze u sekciji gradivo za prvi kolokvijum i jedna studija slučaja koja se rešava u različitim softverskim okruženjima  (do 15 poena).


  Za drugi kolokvijum studenti treba da obrade jednu studiju slučaja na temu koju sami predlože ili izaberu u relevantnom forenzičkom časopisu https://www.journals.elsevier.com/digital-investigation  Kada student izabere članak iz časopisa, potrebno je da naziv istog dostavi profesoru ili asistentu kako bi dobio nazad kompletnu verziju članka u PDF formatu. Nakon toga, student u potpunosti treba da razume određenu studiju slučaja, zatim da pripremi prezentaciju između 15 i 20 slajdova. Izabrana studija slučaja se prezentuje u kolokvijumskoj nedelji pred grupom studenata.


  Za završni ispit student je u obavezi da razvije sopstvenu aplikaciju u programskom jeziku prema sopstvenom izboru, a da je funkcionalnosti razvijene aplikacije moguće primeniti u fornzičke ili anti-forenzičke svrhe (napravljeni projekat donosi do 30 poena).


  Poeni koje student ostvaruje (do 10 ponea) na aktivnost prisustvom na predavanjima i vežbama, može ostvariti i alternativnim putem ukoliko je sprečen redovno da posećuje nastavu, tako što će u dogovoru sa asistentom izabrati temu seminarskog rada koji će prezentovati u terminu konsultacija kod asistenta.

  Srećan rad!